Skip to main content

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 2003, με έδρα την πόλη της Λαμίας. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κράτους η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδρυσή του αποσκοπεί αφενός μεν στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφετέρου δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα τμήμα πρωτοποριακό στον τομέα τον Εφαρμοσμένων Επιστημών διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη  Βιοϊατρική  έχει ενταχθεί στο έργο του μέτρου 2.2. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Παν. Στερεάς Ελλάδος (2004-2006)» και κωδικό  MIS 92108 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΚΤ) κατά 75% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 25%.

Επίσης έχει ενταχθεί στο έργο του μέτρου 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Γ’ Φάση (2004-2006) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος – ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS 98671 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 25%..

Το προτεινόμενο Τμήμα είναι ένα πρωτοποριακό Τμήμα στον Τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα της εξειδίκευσης των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελματικές προοπτικές στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής όσο και της Βιοϊατρικής.
Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές θέσεις απασχόλησης:

  • Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης Προγραμμάτων Ερευνάς και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων
  • Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα  όπως η ανάλυση γονιδίων ,η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής κ.λ.π.
  • Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων.


Βιοϊατρική
Η Επιστήμη που εφαρμόζει αρχές και μεθόδους της τεχνολογίας, της μηχανικής και των θετικών βασικών επιστημών   (φυσικής, χημείας και μαθηματικών) στην προσπάθεια διάγνωσης, θεραπείας, αλλά και κατανόησης των προβλημάτων που αναφαίνονται  στη Βιολογία και την Ιατρική.
 
 Πληροφορική
Η επιστήμη που ασχολείται με την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή την αποθήκευση, ταξινόμηση, ανάκληση και μετάδοση δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ή για την παροχή πληροφοριών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 
Για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει:
Να έχει εγγραφεί και ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον οκτώ διδακτικά εξάμηνα.
Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα Κορμού (24 Κορμού Πληροφορικής και 12 Κορμού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής) Σύνολο τριάντα έξη (36) Μαθήματα ή εκατόν πενήντα τέσσερις (154)  Διδακτικές Μονάδες.
Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα (10) Μαθήματα Επιλογής. (από τα είκοσι πέντε (25) που διατίθενται). Συνολικά σαράντα (40) Διδακτικές Μονάδες. Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δυο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα. (από μαθήματα που διατίθενται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών). Συνολικά τέσσερις (4) Διδακτικές Μονάδες.
Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία η αρχίζει στο 7ο Εξάμηνο Σπουδών. (Η Πτυχιακή Εργασία  υπολογίζεται σε τέσσερα (4) συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα των τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών το καθένα). Συνολικά δεκαέξι (16) Διδακτικές Μονάδες.
Να έχει εξεταστεί ή απαλλαγεί με επιτυχία στα Μαθήματα της Ξένης Γλώσσας.
Πτυχιούχος θεωρείται ο φοιτητής από τους εισαγόμενους στα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007, ο οποίος έχει εξεταστεί επιτυχώςστο ελάχιστο των 36 μαθημάτων κορμού (24 ΚΠ και 12 ΚΒ ), 10 μαθήματα Επιλογής, 2 μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (γενικών Γνώσεων), έχει ολοκληρώσει την Πτυχιακή Εργασία και να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα των Αγγλικών.
Οι διδακτικές μονάδες που πρέπει να συγκεντρώσει θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 210. Μεταβατικές ΔιατάξειςΗ διαμόρφωση των διδακτικών μονάδων προέρχεται από την ενοποίηση των μαθημάτων ή την αύξηση των ωρών και από το εάν κάποιος φοιτητής μέχρι σήμερα εξετάστηκε επιτυχώς στα μαθήματα:
α) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, παλαιό πρόγραμμα 4 ώρες νέο πρόγραμμα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 5 ώρες,
β) Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, παλαιό πρόγραμμα 4 ώρες, απαλλαγή από το νέο μάθημα Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 5 ώρες και
γ) Εισαγωγή στις βάσεις Δεδομένων παλαιό πρόγραμμα 4 ώρες, απαλλαγή από το νέο πρόγραμμα στις Βάσεις Δεδομένων 6 ώρες.    
Μαθήματα:
Χειμερινό Εξάμηνο (Α)
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Αγγλικά Ι Μαθηματική Ανάλυση Ι Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Πληροφορική Φυσική Βιοχημεία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εαρινό Εξάμηνο (Β)
Αγγλικά ΙΙ Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Διακριτά Μαθηματικά Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Λογική Σχεδίαση Βιολογία Ι Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Λογική Σχεδίαση Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Χειμερινό Εξάμηνο (Γ)
Αγγλικά III Αριθμητική Ανάλυση Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Ηλεκτρονικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βιολογία ΙΙ Ανατομία και Φυσιολογία Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αρχές Ηλεκτρονικής
Εαρινό Εξάμηνο (Δ)
Αγγλικά IV Δίκτυα Υπολογιστών Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Λειτουργικά Συστήματα Σήματα και Συστήματα Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ Βιοστατιστική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Λειτουργικά Συστήματα Βιοστατιστική
Χειμερινό Εξάμηνο (Ε)
Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Λογισμικού Βιοπληροφορική Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από τα 5) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γραφική με Υπολογιστές Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων Γενετική και Ασθένειες-Πληθυσμιακή Γενετική Τηλεϊατρική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Βάσεις Δεδομένων
Εαρινό Εξάμηνο (ΣΤ)
Ψηφιακές Επικοινωνίες Ανάλυση Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από τα 6) Θεωρία Γλωσσών Αναγνώριση Προτύπων Επιχειρησιακή Έρευνα Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα Βιοπληροφορική ΙΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού
Χειμερινό Εξάμηνο (Ζ)
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 από τα 6) Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης Τεχνητή Νοημοσύνη Θεωρία Υπολογισμού Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ Θεωρία Γράφων
Εαρινό Εξάμηνο (Η)
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 από 8) Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης Διασυνδεδεμένα Συστήματα Υπολογιστών Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Οικονομική της Υγείας Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής και Βιοηθική
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Δημόσιες Σχέσεις Κοινωνιολογία Δημόσιο Δίκαιο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Θεσμοί και Διοίκηση της Ε.Ε. Διδακτική της Πληροφορικής Παιδαγωγικά
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15749
Βάσεις 2008 14538
Βάσεις 2009 14891
Βάσεις 2010 15338
Βάσεις 2011 12948