Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"
Μαθήματα α' εξαμήνου
· Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου
· Κρατική κυριαρχία και διεθνή καθεστώτα: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
· Διεθνής Δικαιοσύνη
Μαθήματα β' εξαμήνου
· Ειδικά Θέματα Διεθνών Οργανισμών
· Το Άτομο στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Δικαιοταξία
· Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά θέματα
Μαθήματα γ' εξαμήνου
· Τεχνικές Διεθνών Διαπραγματεύσεων
· Δημόσια Διπλωματία
· Διπλωματία και Πολιτικές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Μειονοτήτων
 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"
Μαθήματα α΄ εξαμήνου
· Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων Ι
· Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας
· Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Μαθήματα β΄ εξαμήνου
· Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων ΙΙ
· Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών
· Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική
Μαθήματα γ΄ εξαμήνου
· Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση
· Αμερικανικές Σπουδές: Ειδικά Θέματα
· Στρατηγική Ανάλυση
 
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
Μαθήματα α' εξαμήνου
· Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Κρατικών Ενισχύσεων
· Διασυνοριακή Συνεργασία και Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων
· Χρήμα, Τράπεζες, Κεφαλαιαγορές
Μαθήματα β' εξαμήνου
· Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου
· Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιρικής και Χρηματοοικονομικής Διακυβέρνησης
· Διεθνής Χρηματοοικονομική
Μαθήματα γ' εξαμήνου
· Διεθνικές Επιχειρήσεις: Ρυθμιστικό Πλαίσιο - Καθεστώς Ξένων Επενδύσεων
· Διεθνές & Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο
· Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα
 
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" (Πρόγραμμα Jean Monnet)
Μαθήματα α΄ εξαμήνου
· Η Δυναμική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
· Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι
· Οικονομικά και Δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μαθήματα β΄ εξαμήνου
· Δημόσια Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
· Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ
· Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Μαθήματα γ΄ εξαμήνου
· Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Ελλάδα
· Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
· Ειδικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δικαίου ΕΣΔΑ
 
E. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (Πρόγραμμα Jean Monnet)
Μαθήματα α΄ εξαμήνου
· Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης
· Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
· Γεωγραφία της Φτώχειας και Υπανάπτυξης
Μαθήματα β΄ εξαμήνου
· Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα
· Μηχανισμοί Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης
· Δράσεις του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μαθήματα γ΄ εξαμήνου
· Περιβαλλοντική Διπλωματία
· Διεθνές Εμπόριο και Περιβάλλον
· Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αναπτυξιακής Συνεργασίας
 
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"
Μαθήματα α΄ εξαμήνου
· Γεωπολιτική: Γεωστρατηγική και Γεωοικονομία
· Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων
· Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
Μαθήματα β΄ εξαμήνου
· Εφαρμοσμένη Γεωπολιτική Ανάλυση
· Διεθνής και Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση
· Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών
Μαθήματα γ΄ εξαμήνου
· Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
· Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών
· Μετανάστευση: Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Παράμετροι
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4
Επαγγελματικές προοπτικές: 

Η κατεύθυνση «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών για το Διπλωματικό Σώμα, την πολιτιστική και οικονομική διπλωματία, εμπειρογνωμόνων σε θέματα Διεθνούς Δικαίου, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η κατεύθυνση «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικών επί θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, στρατηγικής ανάλυσης, στάθμισης πολιτικών κινδύνων κ.λπ. Η κατεύθυνση «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο» αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της οικονομικής διπλωματίας, συμβούλων για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν διασυνοριακές συνεργασίες ή διεθνοποιούνται, τραπεζικών στελεχών που επιδιώκουν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), σε διευθύνσεις διεθνών δραστηριοτήτων τραπεζών, καθώς και σε τραπεζικά υποκαταστήματα στο εξωτερικό κ.λπ. Η κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο και τα Επιμελητήρια, στελεχών Ευρωπαϊκών Οργανισμών, στελεχών για εταιρείες συμβούλων σε θέματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, εφαρμογής κοινοτικών πολιτικών στην Ελλάδα κ.λπ. Η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής διπλωματίας, καθώς και στελεχών για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Η κατεύθυνση «Διεθνής Πολιτική Οικονομία» αποβλέπει στη στελέχωση θέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. διευθύνσεις μελετών τραπεζών), που απαιτούν συνδυασμένη γνώση οικονομίας και πολιτικής για την εκπόνηση μελετών στάθμισης κινδύνων (risk assessment) αναφορικά με γεωγραφικές περιοχές και οικονομικές δραστηριότητες.