ΤΕΙ Καλαμάτας

Τα τμήματα του ιδρύματος


 

Ιστότοπος: www.teikal.gr
email: management@teikal.gr
τηλέφωνο: 2721045100
FAX: 2721045200
Διεύθυνση:Αντικάλαμος , Καλαμάτα, 241 00

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: library280.teikal.gr/portal/dt?provider=theka#
email:
τηλέφωνο: 27210 45100
FAX:
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να προετοιμάζει τους σπουδαστές του, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν θέματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και κατασκευών, εξοπλισμού και λειτουργίας θερμοκηπίων, τυποποίησης και βελτίωσης γεωργικών προϊόντων καθώς και βελτίωσης της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Φυσική, Μαθηματικά, Βοτανική Ι (Μορφολογία-Ιστολογία), Εισαγωγή στη Φυτοτεχνολογία, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Γεωργική Χημεία, Αγγλικά Ι
Προαιρετικά Μαθήματα: Πληροφορική στη Γεωργία, Γαλλικά Ι, Ιταλικά Ι

Εξάμηνο 2ο
Βοτανική ΙΙ (Φυσιολογία Φυτών-Βιοχημεία), Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Εδαφολογία, Αρχές Μηχανολογίας Γεωργικά Μηχανήματα, Βιομετρία, Αγγλικά ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Γεωργική Λογιστική, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Αρδεύσεις-Στραγγίσεις, Λιπασματολογία, Φυτοπροστασία Ι
Προαιρετικά Μαθήματα: Ηπιες μορφές ενέργειας,Γαλλικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Εξοπλισμός Λειτουργία Αυτοματισμός Θερμοκηπίων, Φυτοπροστασία ΙΙ, Λαχανοκομία Ι (Γενική Λαχανοκομία), Γενετική, Φυλλοδιαγνωστική
Προαιρετικά Μαθήματα: Μελισσοκομία, Καλλιέργεια Εδώδ. μανιταριών,Λαχανοκομία

Εξάμηνο 5ο

Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Βελτίωση Φυτών, Αξιοποίηση Εδαφών, Αγγλικά ΙΙΙ, Λαχανοκομία ΙΙ, Ανθοκομία ΙΙ (Δρεπτά άνθη)
Προαιρετικά Μαθήματα:Ανδοδετική, Γερμανικά, Τεχν. Φυτ. Πολ/κού Υλικού
 

Εξάμηνο 6ο
Οργάνωση Διαχείρηση Γεωργικών Επιχειρήσεων,Λαχανοκομία ΙΙΙ, Ανθοκομία ΙΙΙ (φυτά πάρκων), Φυτοπρ.- Φαρμακολογία, Εφαρμοσμ. Φυσιολογία, Αγροτική Πολιτική,Γεωργικοί Συνεταιρισμοί

Εξάμηνο 7ο
Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Σεμινάριο, Ασφάλεια έργου-Προστασία Περιβάλλοντος, Λαχανοκομία IV, Ανθοκομία IV (Φυτά εσωτερικών χώρων), Κηποτεχνία-Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών

Εξάμηνο 8ο
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, Πρακτική Άσκηση

Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9541
Βάσεις 2008 9240
Βάσεις 2009 8824
Βάσεις 2010 1424

Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teikal.gr/dept/dmyp/home.html
email: dmyp@teikal.gr
τηλέφωνο: 2721045143
FAX: 2721069047, 045200
Διεύθυνση: Αντικάλαμος, Καλαμάτα, 241 00

Πόλη: 
Καλαμάτα

Μεταπτυχιακό στην Ιστορική Δημογραφία

Τμήμα(-τα)

Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας
Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ΟργανώσεωνΤΕΙ Μεσολογγίου


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) αφορά την υψηλή εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων σε ζητήματα ουσιώδη που σχετίζονται με το παγκόσμιο πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη σε 6 δις ανθρώπους. Του ερωτήματος: πόσοι θα είμαστε αύριο; προηγούνται ερωτήματα για το πώς εκτιμήθηκε και εκτιμάται το πληθυσμιακό δυναμικό, πώς οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις οδήγησαν σε αυτό τον αριθμό ανθρώπων, ποία η σχέση λ.χ. των οικονομικών, θεσμικών, δικαιικών, ανθρωπολογικών, νοσολογικών και οικολογικών συντελεστών με τον πολιτισμικό συντελεστή «γονιμικές» συμπεριφορές στο εκάστοτε οικιστικό πλέγμα κλπ.
Οι κρίσεις στις κοινωνικές και οικονομικές δομές κυριαρχούν στο νέο επιστημονικό πεδίο της Ιστορικής Δημογραφίας και οι ιστορικοί δημογράφοι εντάσσονται και συμβάλλουν στο γενικότερο προβληματισμό για τις κυκλικές διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας και τις μακροχρόνιες κινήσεις των πληθυσμών. Πρωταρχικό πρόβλημα συνιστούν οι τρόποι συλλογής των δεδομένων και οι τεχνικές εκτίμησης του πληθυσμού, που μεταβάλλονται ανάλογα με τη συγκρότηση του σύγχρονου κράτους και διαφοροποιούνται στα στάδια ανάπτυξής του.
Η έρευνα και η διδασκαλία της Ι.Δ. έχουν σκοπό τη μύηση και την εμβάθυνση στη διασταύρωση δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες των πληθυσμών και πραγματοποιούνται κατά τρόπον, ώστε να δίνονται συνδυασμένες απαντήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα μεταξύ διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων. Βασίζονται, συνδυαστικά, στην επιστημονική εμπειρία πληθυσμιακών συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί ως εξής:
Α) σε παλαιοδημογραφικό στάδιο, δηλ. το στάδιο στο οποίο η δημογραφία των πληθυσμών γίνεται χωρίς αρχεία,
Β) σε προ- και πρωτο - στατιστικές πηγές (κοινοτικά κατάστιχα για την αστική κατάσταση του πληθυσμού - γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, βαφτίσεις, καταστατικές μετρήσεις, κλπ ) με τις κατάλληλες τεχνικές, στις οποίες μυείται και εξειδικεύεται ο νέος ιστορικός δημογράφος για την ανασύσταση οικογενειών (τυπολογία, γενεαλογικά δένδρα, κατανομή ηλικιών, βασικοί δημογραφικοί δείκτες κλπ.), τη συγκρότηση και ιεράρχηση των δημογραφικών καθεστώτων και την ερμηνεία της μεταβαλλόμενης γεννητικότητας σε πληθυσμιακές ζώνες,
Γ) σε στατιστικές πηγές, από τις οποίες προκύπτουν δημογραφικές συμπεριφορές, όπως συγκυριακές (προσδιοριζόμενες από οικονομικές και πολιτικές κρίσεις), εποχιακές (συνδεδεμένες με την εύρεση εργασίας) και δομικές (μεταναστεύσεις εξαρτημένες από τις δυνάμεις έλξης και άπωσης από πόλεις και χωριά με πληθυσμιακά πλεονάσματα, πληροφορίες για τη δομή και εξέλιξη του πληθυσμού, στοιχεία οικογενειακής μικρο-δημογραφίας και απαντήσεις στο μεγάλο πρόβλημα της κοινωνικής δημογραφίας),
Δ) στο δεσμό δημογραφικού γεγονότος και περιβάλλοντος και στις σχέσεις πληθυσμού και οικολογίας από τις οποίες προκύπτουν επιστημονικές προωθήσεις, όπως:
κατά την κλασική ανάλυση ανάπτυξης και κρίσης για τις διαθέσιμες πηγές των συντελεστών της παραγωγής και της ζήτησης προϊόντων και κοινωνικών αγαθών,
κατά την περιβαλλοντική νοσολογία, η οποία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μακροχρόνια ανάλυση της κοινωνικής ιστορίας και, ειδικότερα, στην ανάλυση των κυκλικών διακυμάνσεων και κρίσεων,
Ε) στην εμβάθυνση ερωτημάτων ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τα οποία εκκινούν από τις αναρίθμητες εκδηλώσεις ηθικών μεταβολών στις ανθρώπινες νοοτροπίες και φθάνουν μέχρι τον πολιτισμό των ηθών, όπως συμβαίνει λ.χ. με τη σύλληψη και την αντισύλληψη ή την κοινωνική αντιμετώπιση του θανάτου,
ΣΤ) στη θεσμική μελέτη της οικογένειας για τη διερεύνηση και την ερμηνεία του πολιτισμικού υποδείγματός της, συνδεδεμένης με σειρά νεωτερισμών στη μεγάλη διάρκεια (ρόλος της γυναίκας, τρόπος επιλογής συζύγου, μαζική επένδυση στην παιδεία κλπ.) καθώς και με τις δοκιμασίες των αξιών που παράγει ο πολιτισμικός χριστιανισμός, οι οποίες αναδιαρθρώνονται στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων,
Ζ) στη μελέτη του πολιτισμικού συντελεστή επί των «γονιμικών» συμπεριφορών που εξαρτώνται από τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και πρόνοιας, την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου, το συγχρονισμό των κοινωνικών αξιών με το επίπεδο διαβίωσης και την ανανέωση των γενεών, τις συνέπειες από τη γήρανση του πληθυσμού, τη δημογραφική πίεση στις πηγές πλούτου και τα νέα γεγονότα επηρεασμού της (μόλυνση περιβάλλοντος, έλλειψη νερού, διαφθορά, μεταβολές εκμετάλλευσης του χώρου, μειονοτικές ομάδες κλπ.).
Στο ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι (20).
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Το Πρόγραμμα το οποίο οφείλει να παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων διδακτικών εξαμήνων έχει τη μορφή τριών κύκλων διαβαθμισμένων σεμιναριακών μαθημάτων και εργαστηρίων.

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κεντρικό Σεμινάριο (Κ.Σ.) 
Πραγματοποιείται μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν συνολικά εννέα 4-ωρα σεμινάρια, καλύπτοντας 36 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης Κ.Σ.
Θέματα διδασκαλιών: 
(Κάθε θέμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα από τα παρακάτω 4-ωρα σεμινάρια)
(1) Ιστορία και Πληθυσμοί (Διεπιστημονική Ιστοριογραφία –Δημογραφία, Οικονομία, Στατιστική, Τεχνικές Υπολογισμού) 
(2) Μέθοδοι Έρευνας στη Διεθνή Οικονομική και Κοινωνική Εξέλιξη 
(3) Πληθυσμιακά Υποδείγματα (16ος-20ος αι.) 
(4) Μακροχρόνια Μικρο - ανάλυση της Οικογένειας 
(5) Δημογραφία και Αγορές Εργασίας (19ος-20ος αι.) 
(6) Παρεμβατική Πολιτική του Κράτους και Πληθυσμός 
(7) Αναδρομικό Δημογραφικό Ισοζύγιο και Προοπτικές
(8) Οικονομικο - ιστορική Ανάλυση της Μετανάστευσης 
(9) Πολιτισμική και Δικαιική Ανάλυση του Πληθυσμού 

 
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Βασικά Σεμινάρια (Β.Σ.)
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θέματα διδασκαλιών: 
(Κάθε θέμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα εβδομαδιαίο δίωρο)
(1) Ιστορία του Δικαίου και Πολιτισμική Ηθική σε Δημογραφικές Συμπεριφορές. 
(2) Θεσμοποίηση της Ανοχής και Ανεκτικότητας του Ξένου στο Χριστιανικό Πολιτισμό. 
(3) Μακροχρόνια Δημογραφική Έρευνα και Ανάλυση: από τις Εθνικές Στατιστικές στις Αναλύσεις Διεθνών Οργανισμών. 
(4) Κριτική Ιστορία των Πηγών και Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης 
(5) Θεωρία των Δημογραφικών Σταδίων. 
(6) Μεταναστεύσεις και Εγκαταστάσεις Πληθυσμών από το 18ο στον 20ο αιώνα σε κρίσιμες περιοχές του κόσμου (Βαλκάνια, Αφρική, Μέση Ανατολή). 

 
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σεμινάρια Έρευνας (Σ.Ε.) 
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θέματα διδασκαλιών:
(1) Οικιστικό Πλέγμα (κατανομή οικισμών στο χώρο, ανάλυση γεννητικών δεδομένων, επίδραση ασθενειών). 
(2) Βιογραφική Αναπαράσταση (ανάλυση μεταναστεύσεων, σεξουαλικότητα και ανθρώπινη αναπαραγωγή, οικογενειακά δένδρα). 
(3) Γεννητικότητα και Θνησιμότητα (διάρκεια ανθρωπίνου βίου στο χώρο και το χρόνο, ελπίδα ζωής). 
(4) Χριστιανικός πολιτισμός και χωρική οργάνωση του κοινωνικού και οικονομικού βίου. 
(5) Επιβιώσεις και συγκαλύψεις πολιτισμικής συγκρότησης πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων (γλώσσα, τέχνη, γενετικές σχέσεις κλπ.).

Εργαστήρια Εισαγωγής και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΕΕΕΔ) 
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θεματολογία ΕΕΕΔ: 
Ο πληθυσμός στο Χώρο και το Χρόνο: χαρτογραφικές τεχνικές και στατιστική ανάλυση πληθυσμών και γεωγραφία συμπεριφορών. 
Στατιστική και Πληροφορική στην Ιστορική Δημογραφία.

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 
 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές του στην διοίκηση και οργάνωση νοσοκομειακών μονάδων και υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες να συντονίζουν τις εργασίες του γραφείου κίνησης, να διοικούν το προσωπικό της μονάδας, να φροντίζουν την προμήθεια εφοδίων.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Λογιστική I, Ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, Εισαγωγή στο δίκαιο, Πληροφορική I

Εξάμηνο 2ο
Μακροοικονομική, Δημόσια διοίκηση, Οικονομικά μαθηματικά, Στοιχεία δημόσιου και διοικητικού δικαίου, Οικονομική υπηρεσιών υγείας, Κοινωνιολογία της υγείας

Εξάμηνο 3ο
Μακροοικονομική, Δημόσια διοίκηση, Οικονομικά μαθηματικά, Στοιχεία δημόσιου και διοικητικού δικαίου, Οικονομική υπηρεσιών υγείας, Κοινωνιολογία της Yγείας

Εξάμηνο 4ο  
Διοικητική λογιστική, Κοινωνική ασφάλιση, Ξένη γλώσσα ειδικότητας (Αγγλικά), Στατιστική, Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας I, Δημόσια οικονομική II

Εξάμηνο 5ο
Κοινωνική πρόνοια ή οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας II, Κοινωνική πολιτική, Νομοθεσία μονάδων υγείας - πρόνοιας, Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση, Λογιστική μονάδων υγείας - πρόνοιας, Διαχείριση δεδομένων μονάδων υγείας - πρόνοιας

Εξάμηνο 6ο
Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Διαχείριση τεχνολογίας μονάδων υγείας - πρόνοιας, Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών, Οργάνωση και διοίκηση μονάδων πρόνοιας ή υγειονομική πολιτική

Εξάμηνο 7ο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Σεμινάριο τελειόφοιτων, Διοίκηση ολικής ποιότητας σε μονάδες υγείας - πρόνοιας, Διαπολιτισμικές σχέσεις - επικοινωνία, Διοικητική πρακτική σε μονάδες υγείας ή σε μονάδες πρόνοιας

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9234
Βάσεις 2008 9467
Βάσεις 2009 9284
Βάσεις 2010 2642
Βάσεις 2011 6236

Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Λογοθεραπείας

Tο Τμήμα Λογοθεραπείας λειτουργεί με την εφαρμογή ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τους κλάδους της Γλωσσολογίας, Ιατρικής, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίσθηκε από Ομάδα Εργασίας, η οποία συμπεριέλαβε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, τις παρατηρήσεις επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και παρατηρήσεις από αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός του θεωρητικού μέρους, περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική πρακτική 900 ωρών η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Η κλινική άσκηση εποπτεύεται από Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές, καθηγητές ή συνεργάτες του Τμήματος, με σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές.
Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

 

Εισαγωγή στην Λογοπαθολογία 
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Εξελικτική Ψυχολογία
Ανατομία ακοής, ομιλίας και λόγου
Παιδιατρική
Φωνητική
Προαιρετικό
 
Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Γνωστική Ψυχολογία  
Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
Ηθική και Δεοντολογία του Επαγγέλματος
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη
Εισαγωγή στη Στατιστική
Προαιρετικό
 
Ακοολογία
Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Κλινική ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία  
Νευρολογία (ανατομία, φυσιολογία)
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις παιδιών με σύνδρομα 
Νοηματική Γλώσσα
Προαιρετικό
 
Κλινικά και Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
Αποκαταστατική Ακοολογία
Διαταραχές της φωνής
Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
Αγγλικά (ορολογία)
Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία
Προαιρετικό
 
Αφασίες και συναφείς διαταραχές του Λόγου
Ψυχολογία της γλώσσας και Νευρογλωσσολογία
Κλινική Νευροψυχολογία
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Κλινική Άσκηση - 1
Προαιρετικό  
 
Μεθοδολογία της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας
Αφασίες και συναφείς Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας. Τραυλισμόςκαι Διαταραχές Ροή της Ομιλίας Διγλωσσία/πολυγλωσσία και διαταραχές στη σχολική μάθηση
Κλινική Άσκηση - 2
Προαιρετικό
 
Εφαρμογές Η/Υ και νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία
Συμβουλευτική στις διαταραχές επικοινωνίας
Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Κλινική Άσκηση - 3
Προαιρετικό
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 

Βάσεις 2009                  13767

Βάσεις 2010                  14439

Βάσεις 2011                  13624

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοιν., ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Ιστότοπος: www.teikal.gr/dept/tpt/index.html
email: grammateia_spa@teikal.gr
τηλέφωνο: 2731082240
FAX:
Διεύθυνση: Κιλκίς 7 , 23100

Πόλη: 
Σπάρτη

Πτυχίο Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών με στόχο την δημιουργία ικανών στελεχών για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Σπουδές στην Επικοινωνία – Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση
Μαθήματα: 
1ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικα Μαθηματα 
Μαθηματικη Αναλυση Ι, Φυσικη Ι, Προγραμματισμος Ι, Αρχες Τηλεπικοινωνιων, Αναλογικα Ηλεκτρονικα, Διακριτα Μαθηματικα
Προαιρετικα Μαθηματα
Εντατικο Φροντιστηριο Μαθηματικων, Εισαγωγη Στην Πληροφορικη
 
2ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικα Μαθηματα
Μαθηματικη Αναλυση ΙΙ, Φυσικη ΙΙ, Προγραμματισμος ΙΙ, Αρχιτεκτονικη Η/Υ Ι, Ψηφιακα Ηλεκτρονικα, Αριθμητικη Αναλυση
Προαιρετικα Μαθηματα
Εφαρμογες Πληροφορικης, Ξενη Γλωσσα Ι

3ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικα Μαθηματα 
Βασεις Δεδομενων Ι, Δομες Δεδομενων και Αλγοριθμοι, Θεωρια Πιθανοτητων Και Στατιστικη, Δικτυα Ι, Λειτουργικα Συστηματα Ι, Εφαρμογες Γραμμικης Αλγεβρας Στην Πληροφορικη και Τηλ/Νιες
Προαιρετικα Μαθηματα
Γραφικα Με Η/Υ, Ξενη Γλωσσα ΙΙ

4ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικα Μαθηματα
Αλγοριθμοι Και Πολυπλοκοτητα, Αρχιτεκτονικη ΙΙ, Υπολογισιμοτητα, Αρχες  Γλωσσων Προγραμματισμου, Αναλυση και Σχεδιασμος Πληροφοριακων Συστηματων, Θεωρια Συστηματων ΣΑΕ, Δικτυα ΙΙ
Προαιρετικα Μαθηματα
Ποιοτητα και Αξιοπιστια Πληροφοριακων Συστηματων, Βιομηχανικη Πληροφορικη, Ξενη Γλωσσα ΙΙΙ

5ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικα Μαθηματα
 
Κατευθυνση Πληροφορικης
Προγραμματισμος ΙΙΙ, Τεχνολογια  Λογισμικου, Βασεις Δεδομενων ΙΙ, Λογικος Προγραμματισμος, Οργανωση και Διαχειριση Αρχειων

Κατευθυνση Τηλεπικοινωνιων
Επεξεργασια Σηματος, Τηλεπικοινωνιακα Συστηματα Ι, Οπτικες Επικοινωνιες, Κινητες Επικοινωνιες, Σχεδιαση Μελετη και Υλοποιηση Δικτυων

ΔΟΝΑ Μαθημα

Οικονομικα Των Επιχειρησεων
Προαιρετικα Μαθηματα
Νευρωνικα Δικτυα, Εφαρμοσμενη Κρυπτογραφια

6ο Εξαμηνο (4)
Υποχρεωτικα Μαθηματα

Κατευθυνση Πληροφορικης
Τεχνητη Νοημοσυνη, Προχωρημενες Εφαρμογες Προγραμματισμου, Πολυμεσα, Λειτουργικα Συστηματα ΙΙ, Δικτυακος Προγραμματισμος, Ασφαλεια Πληροφοριακων Συστηματων

Κατευθυνση Τηλεπικοινωνιων
Επικοινωνιες Δεδομενων, Τηλεπικοινωνιακα Συστηματα ΙΙ, Ειδικα Θεματα Οπτικων Επικοινωνιων, Ασυρματες Επικοινωνιες, Δικτυακος Προγραμματισμος, Ασφαλεια Πληροφοριακων Συστηματων
 
6ου Εξαμηνου (2)
ΔΟΝΑ Μαθημα

Τεχνικη Νομοθεσια , Επιχειρησιακη Ερευνα, Διαχειριση Εργων Πληροφορικης

Προαιρετικα Μαθηματα
Ανιχνευση & Διορθωση Σφαλματων, Ευφυη Συστηματα Λογισμικου, Τοπικα Δικτυα

7ου Εξαμηνου (3)
Υποχρεωτικα Μαθηματα

Κατευθυνση Πληροφορικης
Σεμιναριο Θεματων Τεχνολογικης Αιχμης Στην Πληροφορικη, Ειδικα Θεματα Βασεων Δεδομενων, Ηλεκτρονικο Εμποριο, Προγραμματισμος Internet, Υπολογιστικο Πλεγμα, Μεταγλωττιστες, Κατανεμημενα Συστηματα

Κατευθυνση Τηλεπικοινωνιων
Σεμιναριο Θεματων Τεχνολογικης Αιχμης στις Τηλεπικοινωνιες και Δικτυα, Δορυφορικες Επικοινωνιες, Cdma, Δικτυωση και Αυτοματοποιηση, Ευρυζωνικα  Δικτυα, Αποδοση Δικτυων, Κατανεμημενα Συστηματα
 
7ου Εξαμηνου (1)
ΔΟΝΑ Μαθημα
Μαρκετινγκ Πληροφοριακων Συστηματων, Διδακτικη Της Πληροφορικης

Προαιρετικα Μαθηματα
Εφαρμογες Υπηρεσιων Διαδικτυου, Κατανεμημενοι Αλγοριθμοι, Εφαρμογες Μικροεπεξεργαστων

8ο Εξαμηνο
Πτυχιακη Εργασια, Πρακτικη Ασκηση
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10275
Βάσεις 2008 8913
Βάσεις 2009 8730
Βάσεις 2010 7047
Βάσεις 2011 7402

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teikal.gr
email:
τηλέφωνο: 27210 45132
FAX: Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΤΕΙ Καλαμάτας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η αποκατάσταση τεχνολογίας της παραγωγικής δραστηριότητας από τη συγκομιδή των προϊόντων φυτικής προέλευσης μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά ως τελικών προϊόντων ή ως πρώτων υλών, αφού δεχθούν τους αναγκαίους κατά περίπτωση μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, έλεγχο ποιότητας, διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, ψύξης, μεταποίησης κ.λ.π. χειρισμούς που θα καταστήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η αποκατάσταση τεχνολογίας της παραγωγικής δραστηριότητας από τη συγκομιδή των προϊόντων φυτικής προέλευσης μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά ως τελικών προϊόντων ή ως πρώτων υλών, αφού δεχθούν τους αναγκαίους κατά περίπτωση μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, έλεγχο ποιότητας, διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, ψύξης, μεταποίησης κ.λ.π. χειρισμούς που θα καταστήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Ενδεικτικά Μαθήματα

Γενική και Ανόργανη Χημεία (Θεωρία και Εργαστήρια), Φυσική (Θεωρία και Εργαστήρια), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θεωρία), Βοτανική και Μορφολογία Φυτών (Θεωρία και Εργαστήρια), Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και Εργαστήρια), Η/Υ (Θεωρία και Εργαστήριο), Αγγλικά Ι και ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο), Οργανική Χημεία (Θεωρία και Εργαστήριο), Γενική Δενδροκομία (Θεωρία και Εργαστήριο), Γενική Γεωργία (Θεωρία και Εργαστήριο) Φυσιολογία Φυτών (Θεωρία και Εργαστήριο) Στατιστική (Βιολογική) (Θεωρία και Εργαστήριο), Γεωργική Οικονομία και Αγροτική Πολιτική (Θεωρία)

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9012
Βάσεις 2008 9125
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010  
Βάσεις 2011 8613

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teikal.gr/dept/dmta/index.html
email: dmta@teikal.gr
τηλέφωνο: 072145100, 45123
FAX: 072145200
Διεύθυνση: Αντικάλαμος, Καλαμάτα, 241 00

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη που θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον. Η νέα πραγματικότητα με τους διευρυμένους ΟΤΑ που προέκυψαν από την εφαρμογή του σχεδίου "Ιωάννης Καποδίστριας" κάνει αυτή την ανάγκη επιτακτική.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Α Εξάμηνο
Αρχες Διοικησης, Χρηματοοικονομικη Λογιστικη Ι, Μικροοικονομικη, Πληροφορικη Ι, Μαθηματικα Ι, Πολιτικη, Κοινωνικη και Διοικητικη Ιστορια της Ελλαδας

Β Εξάμηνο
Χρηματοοικονομικη Λογιστικη ΙI, Μακροοικονομικη, Πληροφορικη ΙΙ, Μαθηματικα ΙΙ, Πολιτικοι Και Διοικητικοι Θεσμοι της Ελλαδας, Αρχες Διοικησης Δημοσιων Οργανισμων

Γ Εξάμηνο
Στατιστικη Επιχειρησεων, Χρηματοοικονομικη Λογιστικη ΙΙΙ, Διοικητικο Δικαιο, Στοιχεια Διεθνους & Ευρωπαικου Δικαιου, Αρχες Μαρκετινγκ, Πληροφορικη ΙΙΙΙ

Δ Εξάμηνο
Αγροτικη και Αστικη Κοινωνιολογια, Στρατηγικος Σχεδιασμος, Δημοσια Οικονομικη, Ευρωπαικες Πολιτικες, Διοικητικη Λογιστικη, Οικονομικη και Περιφερειακη Αναπτυξη

Ε Εξάμηνο
Νομοθεσια Τοπικης Αυτοδιοικησης, Ευρωπαικη Περιφερειακη Πολιτικη, Οικονομικη Των ΟΤΑ, Χρηματοοικονομικη Διοικηση Και Πολιτικη

Ομαδες Επιλογης

Ομαδα 1
Ποσοτικες Μεθοδοι Διοικησης, Εφαρμογες Πληροφορικης σε ΟΤΑ

Ομαδα 2
Θεωρητικες Προσεγγισεις στην Τοπικη Αυτοδιοικηση, Πολιτικες Διαχειρισης Περιβαλλοντος

ΣΤ Εξάμηνο
Συστηματα Πληροφοριων Διοικησης, Λογιστικη Των ΟΤΑ

Ομαδες Επιλογης

Ομαδα 1
Μεθοδολογια Κοινωνικης Ερευνας, Γεωγραφικα Συστηματα Πληροφοριων - Εφαρμογες στην Τοπικη Αυτοδιοικηση, Διοικηση Εργου ή Μαρκετινγκ Υπηρεσιων και Τοπικη Αυτοδιοικηση

Ομαδα 2
Χωρικος Προγραμματισμος, Μεθοδοι Και Διαδικασιες Προγραμματισμου, Τουρισμος Και Τοπικη Αναπτυξη ή Πολιτισμος και Τοπικη Αυτοδιοικηση

Ζ Εξάμηνο
Σεμιναριο Τελειοφοιτων, Συγκριτικη Αυτοδιοικηση, English For Business & Administration

Ομαδες Επιλογης

Ομαδα 1

Διοικητικες Πρακτικες Των ΟΤΑ, Επενδυτικα Σχεδια Τοπικης Αυτοδιοικησης ή Διοικηση και Διαχειριση Αστικων Υπηρεσιων

Ομαδα 2
Αναπτυξιακες Πρακτικες Των ΟΤΑ, Ανθρωπογεωγραφια ή Κοινωνικη Πολιτικη των ΟΤΑ

Η Εξάμηνο
Πτυχιακη Εργασια, Πρακτικη Ασκηση

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9382
Βάσεις 2008 9661
Βάσεις 2009 10003
Βάσεις 2010 3219
Βάσεις 2011 6223

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teikal.gr
email:
τηλέφωνο: 27210 45100
FAX:
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωργική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βοτανική Ι, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Προγραμματισμός Η/Υ Ι.

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εδαφολογία, Βιομετρία, Βοτανική ΙΙ, Ειδική Γεωργία Ι, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Ξένη Γλώσσα Ι.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Γεωργία ΙΙ, Γενετική, Ειδική Δενδροκομία Ι, Φυτοπροστασία Ι, Λαχανοκομία Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ.

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωργική Λογιστική, Λιπασματολογία, Αγρ. Κοιν. & Αγρ. Ανάπτυξη, Λαχανοκομία ΙΙ ή Ειδική Γεωργία ΙΙΙ, Φυτοπροστασία ΙΙ, Ζωοτεχνολογία, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ.

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρδεύσεις-Στραγγίσεις, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Ειδική Δενδροκομία ή Κτηνοτροφικά Προϊόντα, Γεωργικά Μηχανήματα, Φυλλοδιαγνωστική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ασφάλεια Έργου & Προστασία Περιβάλλοντος, Αξιοποίηση Εδαφών, Ειδική Δενδροκομία ή Ειδική Γεωργία, Βελτίωση Φυτών, Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Γεωργικές Κατασκευές.

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Φυτοπροστασία, Δενδροκομία ή Ειδική Φυτοπροστασία Φ.Μ.Κ., Ειδική Δενδροκομία ή Ειδική Γεωργία , Ανθοκομία ή Σποροπαραγωγή, Γεωργικές Βιομηχανίες, Σεμινάριο.

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9002
Βάσεις 2008 9859
Βάσεις 2009 9003
Βάσεις 2010 4047

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, ΤΕΙ Καλαμάτας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teikal.gr
email:
τηλ.: 27210 45151
FAX:
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100

Πόλη: 
Καλαμάτα

Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης και στην διαχείριση ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αστικό Δίκαιο, Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Πληροφορική Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι.

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διοίκηση Προσωπικού, Εμπορικό Δίκαιο, Μακροοικονομική, Πληροφορική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία, Διοικητική Λογιστική Ι (Κόστους), Στατιστική Επιχειρήσεων, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ.

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Ανάλυση Χρηματοπιστωτικών Καταστάσεων, Ασφαλιστική - Ασφαλιστικά Προϊόντα, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Λήψης Αποφάσεων - Ελέγχου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική Ι.

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ασφάλειες Ζωής & Γενικές, Ασφαλιστικά Μαθήματα ή Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ελεγκτική Ι, Θεσμοί Επενδυτές-Αμοιβαία Κεφαλαία, Λογιστική Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών & Τεχνικές Πωλήσεις.

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Financial & Βusiness English, Ελεγκτική ΙΙ, Εσωτερικός Έλεγχος Φορολογία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική ΙΙ.

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διαχείριση Θησαυροφυλακίου (Treasury Management), Ασφάλιση ή Ασφαλιστικό Δίκαιο, Θεωρία Χαρτοφυλακίου & Διοίκηση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Σεμινάριο.

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9650
Βάσεις 2008 8714
Βάσεις 2009 10059
Βάσεις 2010 1468
Βάσεις 2011 7129