Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών

 

 

Ιστότοπος: www.auth.gr/vet/
email: info@vet.auth.gr
τηλέφωνο: 2310995227, 2310995228, 2310995229, 2310995219
FAX: 2310 995218
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 541 24

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακό στην Κτηνιατρική

Το νέο ΠΜΣ θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις
1. Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία
2. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων, με δύο κατευθύνσεις:
        i) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών
        ii) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών
3. Παθολογία-Χειρουργική-Μαιευτική Μηρυκαστικών
4. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
5. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Διδακτορική διατριβή
Μετά την έναρξη υλοποίησης του ΠΜΣ, στις γνωστικές περιοχές που θα λειτουργεί το πρόγραμμα, διδακτορική διατριβή θα μπορούν να εκπονούν μόνο οι κάτοχοι ΜΔΕ. Μέχρι τότε, πτυχιούχοι Κτηνιατρικής και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (δ.δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό για την εκπόνηση διδακτορικής στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν δ.δ. υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Προγράμματα Ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς της Σχολής λειτουργούν δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (standard residency programmes), στην Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία και στη Δερματολογία, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Κολέγια, με υπεύθυνους τους καθηγητές Δ. Ραπτόπουλο και Α. Κουτίνα, αντίστοιχα. Όσοι παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών, αποκτούν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κολεγίου (Dipl. ECVA και Dipl. ECVD).
 

Πληροφορίες Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας των Εργαστηρίων της Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη (541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γραμματέας: Π. Λασκαρίδου-Χρόνη (Τηλ: 2310 995219, Φαξ: 2310 995218)
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες της Ζωής (Βιολογία, Βοτανική, Γενετική, κλπ)
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωϊκής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωϊκής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Φυσική, Χημεία, Μακροσκοπική ανατομική Ι, Στατιστική, Στοιχεία γενετικής, Εισαγωγή στην Κτηνιατρική επιστήμη- Πειραματόζωα, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 2ο
Μακροσκοπική ανατομική ΙΙ, Βιοχημεία, Οικολογία και προστασία περιβάλλοντος, Μικροσκοπική ανατομική Ι, Ζωολογία, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 3ο
Μικροσκοπική ανατομική ΙΙ, Φυσιολογία Ι, Ζωοτεχνία Ι, Βασικές αρχές διατροφής , Μικροβιολογία Ι, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 4ο
Φυσιολογία ΙΙ, Μικροβιολογία ΙΙ, Ανοσολογία, Ζωοτεχνία ΙΙ, Παρασιτολογία, Ζωοτροφές και σιτηρέσια, Οικονομία ζωικής παραγωγής, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 5ο
Γενική παθολογία και προπαιδευτική Ι, Φαρμακολογία, Ζωοτεχνία ΙΙΙ, Γενική παθολογική ανατομική, Αρχές υγιεινής και τεχνολογίας του γάλα-κτος και των γαλακτοκομικών προϊ-όντων, Ιχθυολογία, υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοπαθο-λο-γία, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 6ο
Γενική παθολογία και προπαιδευτική ΙΙ, Ειδική παθολογική ανατομική Ι, Λοιμώδη νοσήματα Ι-Επιζωοτιολογία -Δημόσια Υγεία-Προληπτική Κτην/κή, Γενική και ειδική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεως, Μελισσοκομία και μελισσοπαθολογία, Τοξικολογία, Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 7ο
Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι, Παθολογία ζώων συντροφιάς Ι, Χειρουργική Ι, Αναισθησιολογία, Λοιμώδη νοσήματα ΙΙ-Επιζωοτιολογία-Δημόσια Υγεία-Προληπτική Κτην/κή, Παρασιτικά νοσήματα - Επιζωοτιολογία-Δημόσια Υγεία-Προληπτική Κτην/κή, Μαιευτική Ι, Τεχνητή σπερματέγχυση, σύγχρονες μέθοδoι αναπαραγωγής

Εξάμηνο 8ο
Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙ, Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙ, Χειρουργική ΙΙ, Παθολογία αναπαραγωγής, Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως Ι, Παθολογία πτηνών Ι, Ειδική παθολογική ανατομική ΙΙ, Ακτινολογία, Κτηνιατρική δεοντολογία-Νομοθεσία

Εξάμηνο 9ο
Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙΙ, Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙΙ, Χειρουργική ΙΙI, Μαιευτική ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως ΙΙ, Παθολογία πτηνών ΙΙ, Ειδική παθολογική ανατομική ΙΙΙ, Σεμινάριο στην ειδική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεως -

Εξάμηνo 10ο
Κατευθύνσεις

Ι. Εκτροφή και παθολογία παραγωγικών ζωών
(με υποκατευθύνσεις: Α+Β ή Α+Γ ή Α+Δ)

ΙΑ. Μηρυκαστικά:
Εκτροφή μηρυκαστικών, Παθολογία μηρυκαστικών, Μαιευτική, φυσιοπαθολογία αναπαραγωγής

ΙΒ. Χοίροι:
Εκτροφή Χοίρων, Παθολογία χοίρων

ΙΓ. Πτηνά:
Εκτροφή πτηνών, Παθολογία πτηνών

ΙΔ. Ιχθύες:
Υδάτινο περιβάλλον, Υδατοκαλλιέργειες, Ιχθυοπαθολογία

ΙΙ. Υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεως
Υγιεινή και τεχνολογία των γαλακτοκομικών προϊόντων, Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσεως, Μικροβιολογία τροφίμων και σιτιογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου, Τοξικολογία τροφίμων, Τεχνολογία του κρέατος, των αλιευμάτων, των αυγών και των προϊόντων τους, Υγιεινή εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων, Υγιεινή του κρέατος, των αλιευμάτων, των αυγών και των προϊόντων τους, Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές στην υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεως (σεμινάριο)

ΙΙΙ. Κλινικές ζωών συντροφιάς
Εγχειρητική και ορθοπεδική χειρουργική. Παθήσεις των οφθαλμών, Αναισθησιολογία, Ακτινολογία, Ειδική παθολογία: νοσήματα του δέρματος και των ενδοκρινών αδένων, Ειδική παθολογία: νοσήματα του αναπνευστικού, του κυκλοφορικού και αιμοποιητικού συστήματος, Ειδική παθολογία: νοσήματα του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος. Διαιτητικά σιτηρέσια, Ειδική παθολογία: νοσήματα του νευρικού και του κινητικού συστήματος, Μαιευτική και παθολογία αναπαραγωγής

Ασκήσεις: Στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου γίνονται ασκήσεις (πέντε ομάδες) στις κλινικές, στο νεκροτομείο και σε μονάδες, ιδρύματα κ.τ.λ. για 5 ώρες την ημέρα τις 2 ημέρες και για 2 ώρες την ημέρα τις υπόλοιπες 3 ημέρες της εβδομάδας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις πρακτικές εξετάσεις του 10ου εξαμήνου είναι η επιτυχής λήψη των αντίστοιχων μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων, πλην του 9ου εξαμήνου όπου αρκεί η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων.

Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 18311
Βάσεις 2008 18406
Βάσεις 2009 18690
Βάσεις 2010 18725
Βάσεις 2011 17928