Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τα τμήματα του ιδρύματος

 

Ιστότοπος: www.uowm.gr
email: info@uowm.gr
τηλέφωνο: 24610 56200
FAX:
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 50100

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.eled.uowm.gr/
email: efrai@uowm.gr
τηλέφωνο: 2385028547
FAX:
Διεύθυνση: 3o Χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, 531 00

Πόλη: 
Φλώρινα

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Αγωγής

Το Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. αντικαθιστά και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 του Ν. 2083/92, το άρθρο 5 παράγραφος 12 του Ν. 2916/2001, ΦΕΚ 114, Α΄,την υπ' αριθμό 92946 π.ε./Β7 απόφαση, ΦΕΚ Β 284/2009 το Π.Μ.Σ. ως εξής: Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις: 1.Στην Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες με αναγραφή ειδίκευσης (Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι - Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτική πολιτική και Διοικηση της Εκπαίδευσης) 2.Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες με αναγραφή ειδίκευσης (Ιστορία-Πολιτισμός) 3.Στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες με αναγραφή ειδίκευσης (Διδακτική Μαθηματικών – Διδακτική φυσικών επιστημών) Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και μεεξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. απονέμει: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις Επιστήμες της Αγωγής με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α. Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες α.1. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι α.2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών/ Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης β. Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες β.1. Ιστορία β.2. Πολιτισμός γ. Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες γ.1. Διδακτική Μαθηματικών γ.2. Διδακτική φυσικών επιστημών 2.Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Α΄ εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα: Κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις: 1. Μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών 7,5 ECTS 2. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι 7,5 ECTS 3. Εφαρμοσμένη στατιστική 7,5 ECTS 4. Ψυχολογία της παιδικής ηλικίας 7,5 ECTS Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου 30 ECTS Β΄ εξάμηνο Μάθημα υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις: 1. Πληροφοριακή και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση 10 ECTS Μαθήματα ειδίκευσης ανά κατεύθυνση: 1.Μαθήματα κατεύθυνσης «Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες»: 1.1. Γνωστική Ψυχολογία 10 ECTS 1.2. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 10 ECTS 2.Μαθήματα κατεύθυνσης «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» 2.1. Θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 10 ECTS 2.2. Ιστορία 10 ECTS 3.Μαθήματα κατεύθυνσης «Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» 3.1. Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών 10 ECTS 3.2. Διδασκαλία και μάθηση φυσικών επιστημών 10 ECTS Γ΄ εξάμηνο Μάθημα υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις: 1. Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 10 ECTS Μαθήματα ειδίκευσης ανά κατεύθυνση: 1. Μαθήματα κατεύθυνσης «Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες»: 1.1. Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 10 ECTS 1.2. Καινοτόμοι θεσμοί στην εκπαίδευση 10 ECTS 2.Μαθήματα κατεύθυνσης «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» 2.1. Γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακές δυσκολίες 10 ECTS 2.2. Ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού 10 ECTS 3.Μαθήματα κατεύθυνσης «Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» 3.1. Ιστορία και επιστημολογία των θετικών επιστημών 10 ECTS 3.2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 10 ECTS Δ΄ εξάμηνο Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και σχετικό Colloquium. 30 ECTS Σύνολο Πιστωτικών μονάδων όλων των εξαμήνων 120 ECTS Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του γ΄ και δ΄ εξαμήνου αποτελεί η επιτυχής περάτωση των σπουδών των α΄ και β΄ εξαμήνων. Στα παραπάνω μαθήματα του Π.Μ.Σ. ενσωματώνεται και ερευνητική απασχόληση και άσκηση των φοιτητών με τη συμμετοχή τους σε εργασίες και έρευνες που πραγματοποιούν οι διδάσκοντες ανάλογα με την ειδίκευση ή στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος (4ΔΜ). Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εκπαιδευτική άδεια υποχρεούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Τμήματος. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά 32ΔΜ

Διδακτικές μονάδες: 
32
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τo ΠΤΔΕ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής και να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων. Τα παιδαγωγικά τμήματα οφείλουν επίσης να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Τo ΠΤΔΕ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής και  να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων. Τα παιδαγωγικά τμήματα οφείλουν επίσης να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ι, Ιστορία της Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Ελληνική Γλώσσα Ι, Παιδική Λογοτεχνία, Ελληνική Ιστορία Ι, Θρησκειολογία, Μαθηματικά Ι, Εικαστική Αγωγή. 

Εξάμηνο 2ο 
Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ , Σχολική Παιδαγωγική Ι , Ελληνική Γλώσσα ΙΙ,  Ελληνική Ιστορία ΙΙ,  Φυσική Ι , Μουσική Αγωγή,  Φυσική Αγωγή Ι,  Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση,

Εξάμηνο 3ο 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης,  Εξελικτική Ψυχολογία Ι,  Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ, Ομαδοκεντρική Διδασκαλία, Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Φυσική ΙΙ.  

Εξάμηνο 4ο
Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ,  Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Ειδική Αγωγή, Σχολική Παιδαγωγική ΙΙΙ,  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική Ι, Ιστορία της Τέχνης  

Εξάμηνο 5ο
Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής,  Περιβαλλοντική Αγωγή, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

(Ο φοιτητής επιλέγει έναν από τους παρακάτω τρεις κύκλους)
1ος Κύκλος  
Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας,  Διδακτική της Ιστορίας, Διδακτική των Θρησκευτικών.
2ος Κύκλος  
Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική των Φυσικών, Διδακτική της Μελέτης του Περιβάλλοντος.
3ος Κύκλος  
Διδακτική των Εικαστικών, Διδακτική της Μουσικής, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής.  

Εξάμηνο 6ο
Εικαστική Αγωγή ΙΙ,  Φιλοσοφία της Παιδείας,  Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

Εξάμηνο 7ο
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,  Ολιγοθέσια Σχολεία, Ελληνική Λαογραφία,  Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

Εξάμηνο 8ο
Συγκριτική Παιδαγωγική,  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.


Μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου
Ιστορία, πολιτισμός και παιδεία του Ισλάμ στο βαλκανικό χώρο, Μικροδιδασκαλία, Εισαγωγή στη χρήση των τεστ, Ιστορία της εκπαίδευσης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας,  Αναλυτικά προγράμματα, Σχολική πειθαρχία – θεωρία και έρευνα, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Εκπαίδευση, Νοητική καθυστέρηση Ι, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανάλυση διδακτικών επεισοδίων, Διδακτική ξένης γλώσσας, Σχολικές βιβλιοθήκες, Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα, Ευρωπαϊκή ταυτότητα – Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, Εκπαίδευση – κοινωνία – οικονομία στη Φλώρινα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, Δομή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της ελληνικής οικογένειας, Ελληνική Λογοτεχνία Ι, Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Το παιδικό διήγημα, Ο νεοελληνικός υπερρεαλισμός, Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου, Η Ιστορία από τις πηγές, Ελληνισμός της διασποράς, Μικρασιατικός Ελληνισμός,  Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού, Το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα (1912 – 1930), Εικαστική φιλοσοφία, Δικαιώματα του ανθρώπου και εκπαίδευση, Στατιστική ΙΙ, Εισαγωγή στην πληροφορική, Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, Γενική Βιολογία με έμφαση στη Βιολογία του Δημοτικού Σχολείου, Γραφή, Διδασκαλία μουσικών οργάνων, Χορωδιακή αγωγή, Ολυμπιακοί αγώνες και ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί,  Αγωγή Υγείας Ι, Μαθησιακές δυσκολίες, Τουρκικά Ι, Διακοσμητικό σχέδιο, Αγγλικά Ι,  Αγγλικά ΙΙΙ,  Ιταλικά Ι.  

Μαθήματα Eπιλογής Εαρινού Eξαμήνου 
Ξένα και μειονοτικά σχολεία στην Ελλάδα, Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, Ο προβληματισμός ως διδακτική διαδικασία, Οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, Σχολικά εγχειρίδια, Ιστορική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία, Νοητική καθυστέρηση ΙΙ: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Ψυχολογία της Προσωπικότητας,  Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση, Τα ΜΜΕ και η ελληνική οικογένεια, Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Το νεοελληνικό σονέτο, Η παιδική ποίηση, Απαγγελίες λογοτεχνικών κειμένων,  Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο, Ιστορία της παιδείας μέσα από τα κείμενα, Μουσειακή εκπαίδευση, Μακεδονικό ζήτημα, O Ελληνισμός της Ρωσίας και της πρώην ΕΣΣΔ,  Ιστορία και αρχαία ελληνική τέχνη,  Το σημερινό προσφυγικό πρόβλημα,  Η εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ΙΙ, Τοπική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η διδακτική τους,  Η μέθοδος Project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας, Διδασκαλία μουσικών οργάνων, Δίκαιο ανηλίκων, Παιχνίδι και παιδική ηλικία, Υγιεινή και πρώτες βοήθειες,  Αγωγή Υγείας ΙΙ, Τουρκικά ΙΙ, Ελεύθερο σχέδιο,  Αγγλικά ΙΙ,  Αγγλικά ΙV,  Ιταλικά ΙΙ.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 17352
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009  18158
Βάσεις 2010 17707
Βάσεις 2011 15889

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.nured.uowm.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310991015
FAX:
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Φλώρινα, 531 00

Πόλη: 
Φλώρινα

Μεταπτυχιακό στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το πανεπιστημιακό έτος 2009-2010, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη», σε δύο κατευθύνσεις: 1. Στη Γνωστική Ανάπτυξη 2. Στην Κινητική Ανάπτυξη Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» Ο αριθμός των εισακτέων στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές για κάθε έτος (δέκα φοιτητές ανά κατεύθυνση)

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοποί του προτεινόμενου διατμηματικού διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος στην «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» είναι: α) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας − αλλά και της ελληνικής κοινωνίας − για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, β) η παροχή ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του ευρύτερου χώρου της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και άλλων κοινωνικών ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης, παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και φυσικής αγωγής/αθλητισμού. γ) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων−ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά «εργαλεία» για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και δ) η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα γνωστικής και κινητικής ανάπτυξης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με έμφαση στην πρωτοσχολική και σχολική ηλικί

Μαθήματα: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα Κορμού (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις) [τέσσερα (4) (30 ECTS.)] Κωδικός Τίτλος Ώρες ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS. ΜΚ 1 Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών 36 8 ΜΚ 2 Στατιστική κοινωνικών επιστημών 36 8 ΜΚ 3 Γνωστική ανάπτυξη 36 7 ΜΚ 4 Κινητική ανάπτυξη 36 7 Σύνολο 30 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα Επιλογής [τέσσερα (4) από οκτώ (8) (30 ECTS.)] ΜΕ 1 Μέτρηση και αξιολόγηση ικανοτήτων 36 8 ΜΕ 2 Πολιτισμικές επιδράσεις και ανάπτυξη 36 7 ΜΕ 3 Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη 36 8 ΜΕ 4 Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 36 7 ΜΕ 5 Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 36 8 ΜΕ 6 Κίνηση και δημιουργικότητα 36 7 ΜΕ 7 Μάθηση και έλεγχος κινητικών δεξιοτήτων 36 8 ΜΕ 8 Διγλωσσία και ανάπτυξη 36 7 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΔ 60Μεταπτυχιακή διατριβή − 30

Διδακτικές μονάδες: 
90
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά (στην Φλώρινα και στην Αθήνα, αναλόγως) καθώς το πρόγραμμα θα είναι προσαρμόσιμο προς τις ανάγκες των διδασκόντων όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Περιλαμβάνονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά· θα διδάσκουν δόκιμοι και γνωστοί συγγραφείς (πεζογράφοι, ποιητές, στιχουργοί, σεναριογράφοι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι).

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4
Δίδακτρα: 
3200

Μεταπτυχιακό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε πέντε κατευθύνσεις:

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης

Πτυχίο Νηπιαγωγών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

• να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,

• να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,

• να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,

• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και

• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση,

• να χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.

 

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Οι στόχοι του τμήματος Νηπιαγωγών είναι κοινοί με τους στόχους του παιδαγωγικού τμήματος. Πιο συγκεκριμένα και αυτό το τμήμα έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους τους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων. Τέλος οφείλει επίσης να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Η διαμόρφωση του αναμορφωμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής άσκησης, βασίστηκε: Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:
• να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής • να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής • να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο τους. Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώνεται από την αρχή της επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος έχει τους εξής επιμέρους στόχους: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει: • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση) • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση) • να αποκτήσουν γνώσεις Διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική κατάρτιση) • να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και • να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία. Τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα αναγράφονται ανά γνωστικό αντικείμενο. πιστώνεται το καθένα με 3 δμ εκτός από την πρακτική άσκηση που πιστώνεται με 21 δ.μ. με υ περιγράφονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και με ε τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Υ Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών Υ Περιγραφική στατιστική Ε Εφαρμοσμένη στατιστική Ε Στατιστική – Ανάλυση δεδομένων Ε Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση Υ Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης Ε Ιστορία της προσχολικής αγωγής Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Υ Φιλοσοφία της εκπαίδευσης Ε Φιλοσοφία και εκπαίδευση Ε Πολιτική φιλοσοφία και παιδεία Υ Γνωστική ψυχολογία Υ Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία Ε Εκπαιδευτική ψυχολογία & ανάπτυξη του νηπίου Ε Ψυχολογία κινήτρων Ε Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Ε Κοινωνική ψυχολογία και εκπαιδευτική έρευνα Ε Η μελέτη του πολιτισμού στην κοινωνική ψυχολογία Ε Η μελέτη του λόγου στην κοινωνική ψυχολογία Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Υ Κοινωνιολογία της προσχολικής εκπαίδευσης Ε Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ε Κοινωνιολογική ανάλυση της εκπαιδευτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών Υ Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία Υ Ψυχολογία της ειδικής αγωγής Ε Νοητική καθυστέρηση Ε Μαθησιακές δυσκολίες – Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης Υ Προσχολική παιδαγωγική Υ Η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο του παιχνιδιού Υ Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής – Στρατηγικές διδασκαλίας Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγική Ε Παιχνίδι και παιδική ηλικία Ε Κοινωνικοδραματικό παιχνίδι και γραμματισμός Ε Παιδαγωγικά συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης στη Γερμανία Ε Διδακτική και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ε Διαπολιτισμική παιδαγωγική και διδακτικό υλικό Ε Διαπολιτισμικές κοινωνικές δεξιότητες και εκπαίδευση ενηλίκων Υ Εκπαιδευτική αξιολόγηση Υ Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Υ Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία Υ Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής γλώσσας Ε Παιδαγωγική του γραμματισμού - Πολυγραμματισμοί Υ Ελληνική λογοτεχνία Ι Υ Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ Υ Παιδική λογοτεχνία Ε Ξένη παιδική λογοτεχνία Ε Ανάγνωση και απαγγελία Υ Νεότερη ελληνική ιστορία Ε Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία Υ Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές Ε Θέματα ιστορίας και τέχνης Υ Αρχές πληροφορικής Υ Εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση Ε Νέες τεχνολογίες και καλλιτεχνική δημιουργία Ε Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Υ Προμαθηματικές έννοιες Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση Υ Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και οι αναπαραστάσεις τους Υ Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ και η διδασκαλία τους Ε Οργάνωση επισκέψεων στα τεχνοεπιστημονικά μουσεία Ε Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών, εργαστηριακό - υποχρεωτική παρακολούθηση Υ Εικαστικά εργαστήρια Ε Παιδαγωγικά υλικά και μέσα Υ Παιδικό τραγούδι και δημιουργικές μουσικές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση Ε Μουσική θεωρία και μουσικοκινητική πράξη στην προσχολική εκπαίδευση Υ Θεατρικό παιχνίδι Ε Κουκλοθέατρο Υ Κινητική – ρυθμική αγωγή Ε Αναπτυξιακά θέματα κινητικών δεξιοτήτων Ε Παιδαγωγικά παιχνίδια στην προσχολική ηλικία Ε Δημιουργικότητα στην κίνηση, στο χορό και στο παιχνίδι Ε Γραφοκινητικές δεξιότητες στην προσχολική ηλικία Ε Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικο-κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων Ε Υγιεινή-Πρώτες βοήθειες Υ Διδακτική της κινητικής αγωγής Υ Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Υ Πρακτική άσκηση Ε Εικονογραφημένες μικρές ιστορίας και η διδακτική τους στο νηπιαγωγείο Ε Διδακτική Κουκλοθεάτρου Ε Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αγγλική ορολογία Ε Επεξεργασία αγγλικών κειμένων των επιστημών της αγωγής Ε Εμβάθυνση και ανάλυση αυθεντικού υλικού των επιστημών της αγωγής.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15752
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009 16851
Βάσεις 2010 16064
Βάσεις 2011 14159

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.balkan.uowm.gr/
email: pterzi@ uowm.gr
τηλέφωνο: 238505520
FAX: 
Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Φλώρινα, 531 00

Πόλη: 
Φλώρινα

Μεταπτυχιακό στη Βαλκανιολογία

Επιδίωξη του Π.Μ.Σ είναι η εμβάθυνση και η διεύρυνση των γνώσεων για τις βαλκανικές χώρες, με έμφαση στη μεταξύ τους πολιτική, οικονομική κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση κατά τη μεταπολεμική περίοδο αλλά και τη θέση τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ Ευρώπη

Το Π.Μ.Σ. του Τ.Β.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και στη διεύρυνση των γνώσεων για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στο οικονομικό και πολιτικό τους γίγνεσθαι, στην αμοιβαία οικονομική και πολιτική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και στη θέση τους στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης. Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. του Τ.Β.Σ. είναι η αρτιότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε θέματα των ευρωπαϊκών και των διεθνών οικονομικών, επιχειρησιακών και πολιτικών σχέσεων μιας ειδικής γεωγραφικής περιοχής, όπως είναι η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των παραπάνω θεματικών παραμέτρων του τροποποιημένου Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του όρου «Διακυβέρνηση» (Governance). Πρόκειται για έναν επίκαιρο όρο, ο οποίος συνδέει το Κράτος και την Οικονομία εν γένει με τη λεγόμενη Κοινωνία των Πολιτών. Η αναζήτηση αυτής της νέας σχέσης μεταξύ των τριών χώρων, του Κράτους, της Αγοράς και της Κοινωνίας των Πολιτών, που επιχειρείται ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το προέχον χαρακτηριστικό της έννοιας της «Διακυβέρνησης». Με τον όρο «Διακυβέρνηση» θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο μεγάλο εύρος των δρώντων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών, προκειμένου να αναδειχθούν και να ενδυναμωθούν νέοι θεσμοί και διαδικασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι φοιτητές/-τριες να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση:- των οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, - των οικονομικών, νομικών και πολιτικών συνεπειών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και για χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, - του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - της συγκριτικής οικονομικής και πολιτικής φυσιογνωμίας των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης, - των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης. Το Π.Μ.Σ. του Τ.Β.Σ., δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στον τρέχοντα πολιτικό και οικονομικό προβληματισμό στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης σε άμεση διασύνδεση με το πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις συντελούμενες αλλαγές στο ευρύτερο πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ε.Ε., αποβλέπει:στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, στην απόκτηση των αναγκαίων επιστημονικών προσόντων των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του για τη διεξαγωγή αυτόνομης έρευνας μέσω της κατάρτισής τους σε σύγχρονες ερευνητικές θεματικές και μεθόδους, στην υποστήριξη του αναγκαίου επιστημονικού υποβάθρου των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό πρόγραμμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΝΕΟΥ ΠΜΣ) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Β.Σ. απονέμει: (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (β) Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε 15 κατ’ έτος. Θα γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, οι κάτοχοι υποτροφιών εσωτερικού του ΙΚΥ ή αλλοδαποί κάτοχοι κρατικών υποτροφιών.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

  Α΄ εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Β. Υποχρεωτικά Υποστηρικτικά Μαθήματα
1. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
2. Εφαρμογές των Η/Υ στην έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Διεθνείς Σχέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Γ΄ εξάμηνο Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιλέγεται ένα ζεύγος εκ των τριών ζευγών μαθημάτων)
1α. Διεθνές Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ
1β. Διακυβέρνηση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
2.α. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.β Γεωπολιτική της Ενέργειας και των Μεταφορών  
3.α Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
3.β Η Μετανάστευση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

Διδακτικές μονάδες: 
110
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Μεταπτυχιακό στις σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν.Α Ευρώπης

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών - στην ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδί των επιστημών της γλώσσας καθών και στο πεδίο του πολιτισμού.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Μαθήματα: 

Κατεύθυνση: Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της ΝΑ ΕυρώπηςΑ εξάμηνοΥποχρεωτικά μαθήματα1.Βαλκανική Ιστορία2.Μεθοδολογία έρευνας3.Γενική Γλωσσολογία4.Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές του Βαλκανικού χώρουΒ εξάμηνο5.Σλαβολογία6.Τουρκολογία7.Ρωσικό πολιτισμόςΓ εξάμηνοΚατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (επιλέγεται μία εκ των παρακάτω ομάδων μαθημάτων Α, Β ή Γ)α ομάδα:8α.Κύριλλος και Μεθόδιος9α.Σλαβική Γραμματεία (9ος - 14ος αι.)10α.Μελέτη Σλαβικών Πηγώνβ ομάδα8β.Ισλάμ και Βαλκάνια9β.Μελέτη Οθωμανικών Πηγών10β.Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίαγ.ομάδα8γ.Σλαβική Γλωσσολογία9γ.Ρωσική Λογοτεχνία 19ου αι.10γ.Πολιτισμός των Ελλήνων της Παρευξείνιας διασποράςΔ εξάμηνοΕκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίαςΚατεύθυνση:Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολοτικές Δομές στην ΝΑ ΕυρώπηΑ εξάμηνο1.Βαλκανική Ιστορία2.Μεθοδολογία Έρευνας3.Γενική Γλωσσολογία4.Εισαγωή στις πολιτισμικές σπουδές του Βαλκανικού χώρουΒ εξάμηνο5.Εθνολογία της ΝΑ Ευρώπης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτική6.Ανθρωπογενές περιβάλλον στα Βαλκάνια7.Κοινωνικές Δομές στα ΒαλκάνιαΓ εξάμηνοΚατ επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (επιλέγονται τρία απο τα παρακάτω έξι μαθήματα)Σύγχρονα πολιτικά ζητήματα στα ΒαλκάνιαΑρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια: Συγγενείς Τόποι:Μνημειακής ΤαυτότηταςΤαυτότητες και ετερότητες στα ΒαλκάνιαΜορφές Βαλκανικού ΠολιτισμούΙστορία των πολέμων στα Βαλκάνια (1912 - 1945)Οικονομική πολιτική και ανάπτυξη στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης - επιχειρηματικότηταΔ εξάμηνοΕκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

Διδακτικές μονάδες: 
120
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4
Δίδακτρα: 
1600

Πτυχίο Βαλκανικών Σπουδών

Η μελέτη των Βαλκανίων αποτελεί ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κλάδο στο πλαίσιο των λεγομένων area studies ή αλλιώς γεωπολιτικών μελετών. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό όρο που περιγράφει διεπιστημονικές, θεωρητικές σπουδές επικεντρωμένες στους λαούς ενός καθορισμένου γεωγραφικού χώρου. Σπουδές τέτοιου είδους κατά παράδοση συμπεριελάμβαναν τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό λαών ή κρατών που για λόγους πολιτικής προσέλκυσαν -μερικές φορές εσπευσμένα- το ενδιαφέρον μια τρίτης, συνήθως δυτικής, χώρας.

Η συμβολή των Γάλλων στην Αιγυπτιολογία και των Γερμανών στην Ασσηριολογία είναι πρώιμες εκφάνσεις τέτοιων πολιτικών ενδιαφερόντων, της εκστρατείας του Ναπολέοντα στη Βόρεια Αφρική και της "ανατολικής ορμής" του Κάιζερ Γουλιέλμου, αντίστοιχα. ΄Ομως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των γεωπολιτικών σπουδών είναι ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος. Υπό την πίεση των πολεμικών και διπλωματικών αναγκών της περιόδου εντάχθηκαν τότε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου δύο νέα ερευνητικά κέντρα που έγραψαν ιστορία κυριολεκτικά και μεταφορικά: η Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών και αυτή των Σλαβικών και Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών. Αντίστοιχες ανάγκες της διπλωματίας και της διεθνούς οικονομίας μετά το 2Ο  Παγκόσμιο Πόλεμο ευνόησαν την ίδρυση ακαδημαϊκών κέντρων Σοβιετικών, Λατινοαμερικανικών, Μεσανατολικών και Κινεζικών Σπουδών και πιο πρόσφατα Ιαπωνικών ή και Ευρωπαϊκών στις Η.Π.Α.
Παρόμοιες ανάγκες δημιούργησε στη χώρα μας η κατάρρευση του σοβιετικού συνασπισμού καθώς και οι τρομακτικές κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Η άνευ προηγουμένου οικονομική μετανάστευση και η παλιννόστηση ομογενών από τις παρευξείνιες περιοχές έφερε την ελληνική κοινωνία σε καθημερινή επαφή και συναλλαγή με λαούς και πολιτισμούς ελάχιστα γνωστούς. Οι ανάγκες αυτές επικοινωνίας έγιναν κατεπείγουσες μετά τις βίαιες συγκρούσεις των τελευταίων ετών στα Βαλκάνια και την παράλληλη πολυεπίπεδη παρέμβαση της Ελλάδας σε όλες τις προς Βορρά όμορες χώρες.

Το ΤΒΣ ιδρύθηκε με το σκεπτικό ότι η νέα αυτή πραγματικότητα στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια ειδικότερα, θα δημιουργούσε νέες προοπτικές και δεδομένα για τις σχέσεις της Ελλάδας με τις άλλες Βαλκανικές χώρες. Συνεπώς, ο βαλκανικός χώρος θα έπρεπε να επαναπροσεγγιστεί όχι πλέον ως terra incognita αλλά ως γεωγραφική ενότητα, της οποίας η γνώση και κατανόηση αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες αυτές σχέσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν και μετασχηματίζονται τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα στα Βαλκάνια επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη και λειτουργία του Τμήματος:

Σε ό,τι αφορά στο διεθνές περιβάλλον, όλες σχεδόν οι βαλκανικές χώρες υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας, σύνδεσης κλπ. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μεσομακροπρόθεσμα όλες οι βαλκανικές χώρες θα ενταχθούν σε αυτή ως πλήρη μέλη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των χωρών (όπως και της Ελλάδας στη δεκαετία του 1980) είναι η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους θεσμούς και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από τις παλινωδίες της δεκαετίας του 1990 (οικονομικές κρίσεις, διαφθορά, θεσμικά προβλήματα κλπ) φαίνεται να παγιώνονται τάσεις, όπως η επέκταση του ελληνικού επιχειρηματικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια, η εισροή μεταναστών και τουριστών από τις βαλκανικές χώρες, η μακράς διάρκειας, ή και μόνιμη, παραμονή εργαζόμενων από βαλκανικές χώρες στην Ελλάδα κ.α.

Σε σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον, την οργανωτική δομή και φιλοσοφία του, το ΤΒΣ έπρεπε ως τμήμα του ΑΠΘ, να διαφοροποιείται ως προς τη φυσιογνωμία και το αντικείμενο του ευκρινώς από τα παλαιότερα τμήματα του. Μετά την ένταξή του στο ΠΔΜ, ο επανακαθορισμός της φυσιογνωμίας του τμήματος, η βελτίωση του προγράμματος σπουδών και η εξειδικευμένη παροχή επιστημονικών γνώσεων αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα των διοικήσεων του Τμήματος καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής  του πανεπιστημίου. Στόχος των όποιων αλλαγών γίνονται παραμένει η διαμόρφωση ενός Τμήματος του οποίου οι απόφοιτοι θα μπορούν να καλύψουν ένα υπαρκτό επιστημονικό και γνωστικό κενό.
Παράλληλα, και σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του Τμήματος, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, η προσδοκία ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΒΣ ήταν ότι θα απορροφηθούν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε ως καθηγητές βαλκανικών γλωσσών, είτε ως στελέχη με βάση τη γενική τους γνώση για το βαλκανικό χώρο. Βέβαια, με βάση στοιχεία του ΟΑΕΔ από προηγούμενα έτη, καμία πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα, μηδέ της Ιατρικής Σχολής εξαιρουμένης, δεν μπορεί να εγγυηθεί πλέον την πλήρη και άμεση απορρόφηση των πτυχιούχων του. Πέρα από την παραπάνω αντικειμενική πραγματικότητα, η προοπτική απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος στο δημόσιο τομέα καθορίστηκε από ένα ακόμη θέμα που συνδέεται με το λεγόμενο «νέο προσοντολόγιο».

Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή  από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΔΜ, διερευνά το ζήτημα (διοικητικές αποφάσεις, νομοθεσία κτλ.). Ήδη, μέσα στο 2007, υπάρχουν ΦΕΚ στα οποία οι απόφοιτοι του Τμήματός μας εμφανίζονται ως υποψήφιοι σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας για το δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η τρέχουσα αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και ο επαναπροσδιορισμός της φυσιογνωμίας και των στόχων του Τμήματος. Παράλληλα προβλέπονται κ σχεδιάζονται μία πληρέστερη και αποτελεσματικότερη δημόσια προβολή του Τμήματος μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τους πτυχιούχους του Τμήματος οι προοπτικές της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης. Στο Τμήμα λειτουργεί κατά την τελευταία διετία, όπως αναφέρεται στην επόμενη ενότητα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) στη «Βαλκανιολογία». Είναι ακόμη νωρίς να εκτιμηθεί το αντίκρισμα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην αγορά εργασίας, εφόσον όσοι ενεγράφησαν πρώτοι στο ΜΠΣ προ διετίας ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών (στάδιο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας). Πέραν αυτού, οι προβληματισμοί που εκτέθηκαν παραπάνω αναφορικά με το αντικείμενο σπουδών σαφώς άπτονται της λειτουργίας και του ΜΠΣ, ενώ οι μεταβολές του θα επέλθουν στο ΠΠΣ προφανώς θα επηρεάσουν μεσομακροπρόθεσμα και το ΜΠΣ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σε σχέση με το νεοσύστατο χαρακτήρα του Τμήματος είναι αξιοσημείωτος ο αριθμός των αποφοίτων του ΤΒΣ, οι οποίοι πραγματοποιούν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε Τμήματα διεθνών σπουδών σε ανώτατα ιδρύματα της αλλοδαπής, όπως η Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες του Παρισιού, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λιέγης, το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου της Γενεύης, τα Πανεπιστήμια του Κεντ, του Σάσεξ, του Λάνκαστερ και του Λονδίνου στην Αγγλία, το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού, το Πανεπιστήμιο Ρομπερ Σουμάν του Στρασβούργου, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών ή τη Διπλωματική Ακαδημία της Μάλτας

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Με βάση τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων και με την προσδοκία ότι τα Βαλκάνια και οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες θα γίνουν μεσοπρόθεσμα ένα καλύτερο μέρος για οικονομικές δραστηριότητες, το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών επιχειρεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων προς όφελός των φοιτητών του. Πιο συγκεκριμένα, προσδοκάται ότι ο συνδυασμός γλωσσομάθειας, θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευέλικτου επαγγελματικού προφίλ προσαρμόσιμου στις ανάγκες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενός προφίλ που με τον συνδυασμό προσεκτικά επιλεγμένων μεταπτυχιακών σπουδών (π.χ. στην εμπορία προϊόντων, τα χρηματοοικονομικά ή τη φιλολογία μιας βαλκανικής γλώσσας) θα μπορούσε ίσως να εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση με αξιώσεις για τους πτυχιούχους του τμήματος.

Επιστημονική περιοχή: 
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμες της Συμπεριφοράς
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Οικονομικη Επιστημη Ι, Πολιτικη Επιστημη Ι: Η Ευρωπαϊκη Πολιτικη Σκεψη, Από τον Πλατωνα ως τον Μαρξ, Ποσοτικες Μεθοδοι Ι, Πληροφορικη Ι,  Παγκοσμιος Πολιτισμος 1300-1700, Βαλκανικη Γλώσσα Α, Αλβανικη Γλώσσα Α΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Α΄, Ρουμανικη Γλώσσα Α΄, Ρωσικη Γλώσσα Α΄, Σερβικη Γλώσσα Α΄, Τουρκικη Γλώσσα Α΄, Δυτικοευρωπαϊκη Γλώσσα Α΄, Αγγλικη Γλώσσα Α΄, Γαλλικη Γλώσσα Α΄, Γερμανικη Γλώσσα Α΄

Εξάμηνο 2ο
Οικονομικη Επιστημη ΙΙ, Κοινωνικη Ανθρωπολογια,  Ποσοτικες Μεθοδοι ΙΙ, Πληροφορικη ΙΙ, Παγκοσμιος Πολιτισμος 1700-2000, Βαλκανικη Γλώσσα Β΄, Αλβανικη Γλώσσα Β΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Β΄, Ρουμανικη Γλώσσα Β΄, Ρωσικη Γλώσσα Β΄, Σερβικη Γλώσσα Β΄, Τουρκικη Γλώσσα Β΄, Δυτικοευρωπαϊκη Γλώσσα Β΄, Αγγλικη Γλώσσα Β΄, Γαλλικη Γλώσσα Β΄, Γερμανικη Γλώσσα Β΄
 
Εξάμηνο 3ο
Διοικηση Επιχειρησεων, Μικροοικονομικη Αναλυση, Θεωρια Διεθνων Σχεσεων Ι, Βαλκανικη Γλώσσα Γ΄, Αλβανικη Γλώσσα Γ΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Γ΄, Ρουμανικη Γλώσσα Γ΄, Ρωσικη Γλώσσα Γ΄, Σερβικη Γλώσσα Γ΄, Τουρκικη Γλώσσα Γ΄, Δυτικοευρωπαϊκη Γλώσσα Γ΄, Αγγλικη Γλώσσα Γ΄, Γαλλικη Γλώσσα Γ΄, Γερμανικη Γλώσσα Γ΄
Επιλογης (1 από τα παρακατω)
Διαδικτυο, Ανθρωπολογικη Ερευνα στα Βαλκανια,  Πολιτισμος και Χωρικη Οργανωση στη ΝΑ Ευρωπη, Τα Βαλκανια κατά την Αρχαιοτητα, Συγχρονη Ευρωπαϊκη Ιστορια

Εξάμηνο 4ο
Ευρωπαϊκη Ολοκληρωση, Μακροοικονομικη Αναλυση, Στοιχεια Αστικου και Εμπορικου Δικαιου, Βαλκανικη Γλώσσα Δ’, Αλβανικη Γλώσσα Δ΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Δ΄, Ρουμανικη Γλώσσα Δ΄, Ρωσικη Γλώσσα Δ΄, Σερβικη Γλώσσα Δ΄, Τουρκικη Γλώσσα Δ΄, Δυτικοευρωπαϊκη Γλώσσα Δ΄, Αγγλικη Γλώσσα Δ΄, Γαλλικη Γλώσσα Δ΄, Γερμανικη Γλώσσα Δ΄
Επιλογης (1 από τα παρακατω)
Θεωρια Διεθνων Σχεσεων ΙΙ, Αναλυση Δεδομενων, Υστερη Μεσαιωνικη Ιστορια  της Ευρωπης, Νεοελληνικη Ιστορια
 
Εξάμηνο 5ο
Ιστορια των MME στις Βαλκανικες Χωρες, Δημοσιο Διεθνες Δικαιο, Εισαγωγη στις Διεθνεις Οικονομικες Σχεσεις, Βαλκανικη Γλώσσα Ε΄, Αλβανικη Γλώσσα Ε΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Ε΄, Ρουμανικη Γλώσσα Ε΄, Ρωσικη Γλώσσα Ε΄, Σερβικη Γλώσσα Ε΄, Τουρκικη Γλώσσα Ε΄
Επιλογης (2 από τα παρακατω)
Εξωτερικες Σχεσεις της ΕΕ, Ιστορια Οικονομικης Σκεψης, Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη (1990 Κ.Ε.), Ανθρωπολογικες Προσεγγισεις Στα Μετα-Κομμουνιστικα Βαλκανια, Η Δυναμικη Των Πολιτισμων, Νεοτερη Βαλκανικη Ιστορια, Ορολογια Των Κοινων. Επιστημων Στην Αγγλικη Γλώσσα Ι, Εμβαθυνση και Αναλυση Ειδικων Κειμενων Των Οικονομικων Επιστημων Στη Γαλλικη Γλωσσα,, Ορολογια των Κοινων. Επιστημων στη Γερμανικη Γλώσσα Ι, Εισαγωγη στο Μαρκετινγκ, Διεθνες Οικονομικο Δικαιο, Βιομηχανικη Οργανωση

Εξάμηνο 6ο
Οι Βαλκανικες Οικονομιες και η Μεταβαση τους στην Οικονομια της Αγορας, Βαλκανικη Γλώσσα Στ΄, Αλβανικη Γλώσσα Στ΄, Βουλγαρικη Γλώσσα Στ΄, Ρουμανικη Γλώσσα Στ΄, Ρωσικη Γλώσσα Στ΄, Σερβικη Γλώσσα Στ΄, Τουρκικη Γλώσσα Στ΄
Επιλογης (2 από τα παρακατω)
Διεθνης Επιχειρηματικη Δραστηριοτητα, Η Ελληνικη Οικονομια (1945 Κ.Ε.), Θεωρια της Οικονομικης Αναπτυξης, Διεθνης Προστασια Ανθρωπινων Δικαιωματων, Μνημειακη Αρχιτεκτονικη Στα Βαλκανια, Ορολογια Των Κοινων. Επιστημων Στην Αγγλικη Γλώσσα ΙΙ, Εμβαθυνση και Αναλυση Ειδικων Κειμενων της Διπλωματιας και Των Διεθνων Σχεσεων, Των Κοινωνικων, και Πολιτικων Επιστημων Στη Γαλλικη Γλώσσα ΙΙ, Ορολογια Των Κοινων. Επιστημων Στη Γερμανικη Γλώσσα ΙΙ, Ευρωπαϊκη Τεχνη, Νεοτερη και Συγχρονη Ευρωπαϊκη Ιστορια, Αρχες Λογιστικης, Δικαιο Διεθνων Συναλλαγων
 
Εξάμηνο 7ο
Εισαγωγη στην Πολιτικη Επικοινωνια, Η Λογοτεχνια της Αλβανικης Εθνικης Αναγεννησης, Βουλγαρικη Γλώσσα Ζ΄, Ρουμανικη Γλώσσα και Πολιτισμος (20ος Αιωνας), Ρωσικη Λογοτεχνια - Ρεαλισμος, Σερβικη Λογοτεχνια (19ος Αιωνας), Συγχρονη Τουρκικη Λογοτεχνια
Επιλογης (4 από τα παρακατω)
Θεσμοι και Δικαιο της ΕΕ, Διοικηση Ανθρωπινων Πορων /Δομη και Διοικηση Πολυεθνικων Επιχειρησεων, Ευρωπαϊκη Οικονομικη Ολοκληρωση, Ειδικα Θεματα Δημοσιου Διεθνους Δικαιου Ι/ΙΙ (Χωρίς Το Ι/ΙΙ), Τα Βαλκανια στην Εποχη του Ψυχρου Πολεμου, Τα Εντυπα Βαλκανικα Μεσα Ενημερωσης, Οικιστικο απόθεμα: Διαχειριση και Βιωσιμη Αναπτυξη, Τεχνη και Κοινωνια, Λογοτεχνια της Βουλγαρικης Εθνικης Αναγεννησης, Ζητηματα Ρωσικης Γραμματικης σε Συγκριση με την Ελληνικη, Ιστορια της Τουρκικης Λογοτεχνιας, Ιδιωτικο Διεθνες Δικαιο, Διεθνες Μαρκετινγκ, Εφαρμογες Πληροφορικης στις Επιχειρησεις και το Εμποριο

Εξάμηνο 8ο
Πολιτικη Επιστημη (ΙΙ), Ανθολογιο Κειμενων Αλβανικης Λογοτεχνιας, Βουλγαρικη Γλώσσα Η΄, Ρουμανικη Γλωσσα, Επικοινωνια και Κοινωνικες Δεξιοτητες, Φωνητικη Φωνολογια της Ρωσικης Σε Συγκριση με την Ελληνικη, Σερβικη Λογοτεχνια (2οος Αιωνας), Λογοτεχνια της Περιοδου Δημοκρατιας (1923- Σημερα)
Επιλογης (4 από τα παρακατω)
Η ΕΕ Στο Συστημα των Διεθνων Σχεσεων, Επιχειρηματικοτητα, Διεθνεις Οργανισμοι, τα Βαλκανια μετα το τελος του Ψυχρου Πολεμου, Πολιτικη Ανθρωπολογια της Νοτιοανατολικης Ευρωπης, Συγκριτικη Πολιτικη, Πολιτικη Επικοινωνια ΙΙ, Ηλεκτρονικα Βαλκανικα MME, Ιστορια και Πολιτισμος Των Σλαβων: Μεσαιωνικη Ιστορια και Πολιτισμος Των Λαων της Χερσονησου Του Αιμου και της Ν.Α. Ευρωπης Γενικοτερα, Επιχειρησιακος Σχεδιασμος και Διαχειριση Του Χωρου Στη Να Ευρωπη, Συγχρονη Βουλγαρικη Λογοτεχνια (20ος Αιωνας), Αντιπαραθετικη Γλωσσολογια της Ρωσικης και Νεοελληνικης Γλωσσας, Ιστορια της Τουρκικης Γλωσσας, Οικονομικη της Εργασιας, Οικονομετρια/Επιχειρησιακη Ερευνα, Διεθνης Χρηματοοικονομικη

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12355
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009  11537
Βάσεις 2010 11914
Βάσεις 2011 11332

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.eetf.uowm.gr
email: xkostantinidis@uowm.gr
τηλέφωνο: 23850 55250
FAX: Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: 3o χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, 53100

Πόλη: 
Φλώρινα

Πτυχίο Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:

α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας, βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα - animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Καλές Τέχνες, Τέχνες Ερμηνείας και Εφαρμοσμένες
Μαθήματα: 

Το πρόγραμμα κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εργαστηριακά μαθήματα:Α)ΣΧΕΔΙΟΥΒ)ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και Γ)ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ.Οι εφαρμοσμένες τέχνες οργανώθηκαν σε τρεις χώρουςΑ)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως τυποποίηση προϊόντων βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής παραγωγής, κόσμημα, μικρογλυπτική, κεραμική, μετάλλιο, παιχνίδι, μακέτα, διαφημιστικά είδη και ψηφιακές εφαρμογές.Β)ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως αντικείμενα και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, βιτρίνα, ύφασμα, εκκλησιαστικές εφαρμογές (φορητή εικόνα, φρέσκο, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική, συντήρηση, βιτρώ) και ψηφιακές εφαρμογές και Γ)ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως χαρακτική, φωτογραφία, παραδοσιακές και σύγχρονες τέχνες βιβλίου, συντήρηση και βιβλιοδεσία, εικονογράφηση, καλλιγραφία, αφίσα/γιγαντοαφίσα, graffiti, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν επιστήμες της τέχνης που άπτονται άμεσα με το εικαστικό δημιούργημα, αλλά και όσα θεωρούνται απαραίτητα για την αισθητική παιδεία του εκκολαπτόμενου εικαστικού δημιουργού.

Μερικά από αυτά είναι: Iστορία της Τέχνης, Αισθητική, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Ρυθμολογία, Αισθητική, Τεχνοκριτική, Ψυχολογία της Τέχνης, Χώρος και Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία Υλικών, Τέχνη και τεχνολογία (Media Art), Κοινωνιολογία, Καλλιτεχνική ανατομία, Εικαστική ορολογία, Διαφήμιση-Μάρκετινγκ, Διαχείριση Πολιτισμού, Λαϊκή Τέχνη - Λαογραφία, Ελληνική Λογοτεχνία, Ξένη Λογοτεχνία, Ανάλυση καλλιτεχνικών κειμένων, Θέατρο-Σινεμά, Μουσικολογία, Δημιουργική Γραφή, Μουσειολογία, Σημειωτική κ. ά

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 

Αριθμός εισακτέων 2008 100

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.icte.uowm.gr
email: info@uowm.gr
τηλέφωνο: 24610 56500
FAX:
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50100 Κοζάνη

Πόλη: 
Κοζάνη

Δίπλωμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ο στόχος του νέου Τμήματος είναι η υψηλής στάθμης εκπαίδευση νέων μηχανικών στους Τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή νέας γνώσης και η διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Ο στόχος του νέου Τμήματος είναι η υψηλής στάθμης εκπαίδευση νέων μηχανικών στους Τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή νέας γνώσης και η διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματική Ανάλυση I, Γραμμική Αλγεβρα, Φυσική I, Εισαγωγή στον Δομημένο Προγραμματισμό, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τηλεπικοινωνιών, Αγγλικά I

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματική Ανάλυση II, Φυσική II, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Αντικειμενοστραφής, Προγραμματισμός, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Διακριτά Μαθηματικά, Αγγλικά II

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I, Πιθανότητες & Στατιστική, Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών I, Ψηφιακή Σχεδίαση I, Εισαγωγή στην Κοινωνική Σκέψη

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά II, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων, Δίκτυα Υπολογιστών II, Ηλεκτρονική I, Ψηφιακή Σχεδίαση II, Τεχνική της Έκφρασης & Επικοινωνίας

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Συστήματα Επικοινωνιών I, Ηλεκτρονική II, Ανάλυση & Σχεδίαση Αλγορίθμων, Σχεδίαση & Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνολογία Λογισμικού, Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Συστήματα Επικοινωνιών II, Τεχνολογία Πολυμέσων & Εφαρμογές, Γραφικά Υπολογιστών, Επιχειρησιακή Έρευνα

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Α : Επιστήμης Υπολογιστών
Γλώσσες Προγραμματισμού, Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων, Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Β : Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Μικροκυματικές Επικοινωνίες, Συστήματα Ουρών Αναμονής, Δίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης, Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Γ : Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ευφυή Συστήματα Πρακτόρων, Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάθημα Κατεύθυνσης

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Α : Επιστήμης Υπολογιστών

Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Θεωρία & Μοντέλα Υπολογισμού, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Β : Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Συστήματα Κεραίων & Ασύρματη Διάδοση, Δίκτυα Κινητών & Ασύρματων Επικοινωνιών, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Γ : Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Θεωρία Εικονοσειρών, Αναγνώριση Προτύπων, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Α : Επιστήμης Υπολογιστών

Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Β : Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Οπτικές Επικοινωνίες & Δίκτυα, Σχεδίαση & Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Γ : Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Νευρωνικά Δίκτυα, Συστήματα Κινητής Υπολογιστικής, Μάθημα της ΘΠ ΔΣΕ, Μάθημα Κατεύθυνσης

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣHΣ

Κατεύθυνση Α : Επιστήμης Υπολογιστών
Λογικός & Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Μικροϋπολογιστές, Σχεδίαση VLSI, Θεωρία Κωδίκων & Κρυπτογραφία, Μικροηλεκτρονική, Μεταγλωττιστές, Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας, Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Κατεύθυνση Β : Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Θεωρία Πληροφορίας, Σχεδίαση & Ανάλυση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας, Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Συστήματα Τηλεπισκόπησης, Σχεδίαση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Λειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς / Ρυθμιστικό & Κανονιστικό Πλαίσιο, Σχεδιασμός, Ανάλυση & Απόδοση Κατανεμημένων Επικοινωνιακών Συστημάτων & Εφαρμογών

Κατεύθυνση Γ : Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας, Εξόρυξη Δεδομένων, Συστήματα Διάχυτης Υπολογιστικότητας, Ευφυή Συστήματα Παρακολούθησης, Τεχνητή Όραση, Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής, Υπολογιστική Πλέγματος, Ρομποτική

Αριθμός μαθημάτων: 
61
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
10
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 16802
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009 15963
Βάσεις 2010 16501
Βάσεις 2011 13525

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.enman.uowm.gr/
email: enman@uowm.gr
τηλέφωνο: 2461021731
FAX:
Διεύθυνση: Καστοριάς και Φλέμινγκ, Κοζάνη, 501 00

Πόλη: 
Κοζάνη

Δίπλωμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Tμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:- τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων), - τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.- τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων είναι η δημιουργία ενός Τμήματος με εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια στην πρόοδο, μεταφορά και εφαρμογή των γνώσεων στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση των ενεργειακών πόρων. Επίσης έχει ως αποστολή να μετατρέψει τις υψηλής ποιότητος εμπειρίες των μελών ΔΕΠ στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων σε πρακτικές και περιβαλλοντολογικά επιθυμητές λύσεις, οι οποίες θα βοηθούν τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία του τόπου.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Tμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:- τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων), - τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.- τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων είναι η δημιουργία ενός Τμήματος με εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια στην πρόοδο, μεταφορά και εφαρμογή των γνώσεων στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση των ενεργειακών πόρων. Επίσης έχει ως αποστολή να μετατρέψει τις υψηλής ποιότητος εμπειρίες των μελών ΔΕΠ στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων σε πρακτικές και περιβαλλοντολογικά επιθυμητές λύσεις, οι οποίες θα βοηθούν τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία του τόπου.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:1. Μαθήματα Κορμού.Τα Μαθήματα Κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές απαραίτητες γνώσεις στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα μαθήματα αυτά είναι συνολικά 42, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.2. Μαθήματα της Επιλεγμένης Κατεύθυνσης ΕιδίκευσηςΤα Μαθήματα Επιλεγμένης Κατεύθυνσης Ειδίκευσης διδάσκονται στο 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο και υλοποιούν την ειδίκευση των φοιτητών σε κάποια από τις 3 κατευθύνσεις. Τα μαθήματα αυτά είναι συνολικά 15 (ανά κατεύθυνση), ενώ οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 κατ? επιλογήν υποχρεωτικά της εκάστοτε επιλεγμένης κατεύθυνσης ειδίκευσης.3. Μαθήματα των μη Επιλεγμένων Κατευθύνσεων ΕιδίκευσηςΤα Μαθήματα των μη Επιλεγμένων Κατευθύνσεων Ειδίκευσης διδάσκονται επίσης στο 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο, ώστε να διευρύνεται η επιστημονική επάρκεια του φοιτητή και στις εκτός της επιλεγμένης κατεύθυνσης επιστημονικές περιοχές και να προσλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις που αντιστοιχούν στον Τίτλο Σπουδών που θα λάβει. Τα μαθήματα στα οποία πρέπει να επιτύχουν οι φοιτητές είναι συνολικά 3, εκ των οποίων τα 2 κατ? επιλογή υποχρεωτικά από την Ομάδα Μαθημάτων Α για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Α, από την Ομάδα Μαθημάτων Β για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Β και από την Ομάδα Μαθημάτων Γ για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Γ (η Ομάδα Μαθημάτων Α αποτελείται από μαθήματα των άλλων Κατευθύνσεων ? Β και Γ - που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής που ακολουθεί την Κατεύθυνση Α. Αντιστοίχως ισχύει για τις ομάδες μαθημάτων Β και Γ) και το 1 κατ? επιλογή.4. Μαθήματα Θεματικής Περιοχής Διοίκησης Συστημάτων και ΥπηρεσιώνΤα Μαθήματα αυτά επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στη θεματική περιοχή της Διοίκησης Συστημάτων και Υπηρεσιών, περιοχής απαραίτητης στο σύγχρονο μηχανικό. Διδάσκονται στο 6ο, 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία πρέπει να επιτύχουν οι φοιτητές είναι συνολικά 4 (2 υποχρεωτικά και 2 κατ' επιλογή).Σημειώνεται ότι οι φοιτητές δεν θα μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση εάν δεν έχουν επιτύχει σε 20 τουλάχιστον Μαθήματα Κορμού.Τέλος, στο 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν Διπλωματική Εργασία σε θέμα που εμπίπτει στα πλαίσια της κατεύθυνσης ειδίκευσης που έχουν επιλέξει.
Υποχρεωτικά Μαθήματα1ΜΚΜαθηματική Ανάλυση Ι2ΜΚΓραμμική Άλγεβρα3ΜΚΦυσική Ι4ΜΚΕισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό5ΜΚΕισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών6ΜΚΕισαγωγή στην Επιστήμη των Τηλεπικοινωνιών7ΜΚΑγγλικά Ι8ΜΚΜαθηματική Ανάλυση ΙΙ9ΜΚΦυσική ΙΙ10ΜΚΗλεκτρικά Κυκλώματα11ΜΚΑντικειμενοστραφής Προγραμματισμός12ΜΚΔίκτυα Τηλεπικοινωνιών13ΜΚΔιακριτά Μαθηματικά14ΜΚΑγγλικά ΙΙ15ΜΚΕφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι16ΜΚΠιθανότητες και Στατιστική17ΜΚΑλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων18ΜΚΑρχιτεκτονική Υπολογιστών19ΜΚΔίκτυα Υπολογιστών Ι20ΜΚΨηφιακή Σχεδίαση Ι21ΜΚΕισαγωγή στην Κοινωνική Σκέψη22ΜΚΕφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ23ΜΚΛειτουργικά Συστήματα24ΜΚΘεωρία Σημάτων και Συστημάτων25ΜΚΔίκτυα Υπολογιστών ΙΙ26ΜΚΗλεκτρονική Ι27ΜΚΨηφιακή Σχεδίαση ΙΙ28ΜΚΤεχνική της Έκφρασης και Επικοινωνίας29ΜΚΘεωρία Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων30ΜΚΒάσεις Δεδομένων31ΜΚΨηφιακή Επεξεργασία Σημάτων32ΜΚΣυστήματα Επικοινωνιών Ι33ΜΚΗλεκτρονική ΙΙ34ΜΚΑνάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων35ΜΚΣχεδίαση & Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων36ΜΚΤεχνολογία Λογισμικού37ΜΚΑσφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων38ΜΚΠρογραμματισμός Διαδικτύου39ΜΚΣυστήματα Επικοινωνιών ΙΙ40ΜΚΤεχνολογία Πολυμέσων & Εφαρμογές41ΜΚΓραφικά Υπολογιστών42ΜΚΕπιχειρησιακή ΈρευναΜαθήματα Κατεύθυνσης A. : Επιστήμης ΥπολογιστώνΑ/ΑΚωδ.Μάθημα1Α1Γλώσσες Προγραμματισμού*2Α1Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων*3Α1Θεωρία & Μοντέλα Υπολογισμού*4Α1Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού*5Α1Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων*6Α2Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών*7Α2Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων*8Α1Μεταγλωττιστές9Α2Μικροϋπολογιστές10Α2Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας11Α1Λογικός & Συναρτησιακός Προγραμματισμός12Α1Θεωρία Κωδίκων & Κρυπτογραφία13Α2Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων14Α2Σχεδίαση Συστημάτων VLSI15Α2Μικροηλεκτρονική* Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης που ανήκουν, εκτός της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης, και στις Ομάδες Β και Γ.Μαθήματα Κατεύθυνσης Β. : Τηλεπικοινωνιών & ΔικτύωνΑ/ΑΚωδ.Μάθημα1ΒΔίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών*2ΒΔίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης*3ΒΣχεδίαση & Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών*4ΒΣυστήματα Ουρών Αναμονής*5ΒΜικροκυματικές Επικοινωνίες*6ΒΣυστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση*7ΒΟπτικές Επικοινωνίες & Δίκτυα*8ΒΣχεδίαση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών9ΒΘεωρία Πληροφορίας10ΒΣχεδίαση και Ανάλυση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας11ΒΣχεδιασμός, Ανάλυση και Απόδοση Κατανεμημένων Επικοινωνιακών Συστημάτων & Εφαρμογών12ΒΕιδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων13ΒΔορυφορικές Επικοινωνίες14ΒΣυστήματα Τηλεπισκόπησης15ΒΛειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς / Ρυθμιστικό & Κανονιστικό Πλαίσιο* Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης που ανήκουν, εκτός της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης, και στις Ομάδες Α και Γ. Μαθήματα Κατεύθυνσης Γ. : Προηγμένων ΕφαρμογώνΠληροφορικής & ΤηλεπικοινωνιώνΑ/ΑΚωδ.Μάθημα1ΓΨηφιακή Επεξεργασία Εικόνας*2ΓΘεωρία Εικονοσειρών*3ΓΑναγνώριση Προτύπων*4ΓΤεχνητή Νοημοσύνη*5ΓΣυστήματα Κινητής Υπολογιστικής*6ΓΝευρωνικά Δίκτυα*7ΓΕυφυή Συστήματα Πρακτόρων*8ΓΨηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας9ΓΕπικοινωνία Ανθρώπου ? Μηχανής10ΓΕυφυή Συστήματα Παρακολούθησης11ΓΕξόρυξη Δεδομένων12ΓΡομποτική13ΓΤεχνητή Όραση14ΓΥπολογιστική Πλέγματος15ΓΣυστήματα Διάχυτης Υπολογιστικότητας* Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης που ανήκουν, εκτός της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης, και στις Ομάδες A και Β.Μαθήματα Επιλογής : Θεματική Περιοχή της Διοίκησης Συστημάτων & ΥπηρεσιώνΑ/ΑΚωδ.Μάθημα1ΔΣΕΕπιχειρησιακή Ερευνα2ΔΣΕΟργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων3ΔΣΕΑρχές Δικαίου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων4ΔΣΕΔιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας5ΔΣΕΠληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6ΔΣΕΣυστήματα Αποφάσεων7ΔΣΕΔιαχείριση Τεχνολογίας8ΔΣΕΣτρατηγική Διοίκηση9ΔΣΕΔιοίκηση Ολικής Ποιότητας10ΔΣΕΕιδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας11ΔΣΕΕιδικά Κεφάλαια Διαχείρισης Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών12ΔΣΕΔιαχείριση Έργων Πληροφορικής13ΔΣΕΔιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων14ΔΣΕΗλεκτρονικό ΕμπόριοΜαθήματα ΕπιλογήςΜαθήματα Επιλογής : Θεματική Περιοχή της Διοίκησης Συστημάτων & ΥπηρεσιώνΑ/ΑΚωδ.Μάθημα1ΔΣΕΕπιχειρησιακή Ερευνα2ΔΣΕΟργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων3ΔΣΕΑρχές Δικαίου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων4ΔΣΕΔιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας5ΔΣΕΠληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6ΔΣΕΣυστήματα Αποφάσεων7ΔΣΕΔιαχείριση Τεχνολογίας8ΔΣΕΣτρατηγική Διοίκηση9ΔΣΕΔιοίκηση Ολικής Ποιότητας10ΔΣΕΕιδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας11ΔΣΕΕιδικά Κεφάλαια Διαχείρισης Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών12ΔΣΕΔιαχείριση Έργων Πληροφορικής13ΔΣΕΔιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων14ΔΣΕΗλεκτρονικό Εμπόριο

Αριθμός μαθημάτων: 
59
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
10
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 17337
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010  18056
Βάσεις 2011 15971