Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων

 

 

 

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26410) 74108-9, 74121, 74151
Fax: (26410) 39579
Δικτυακός τόπος: http://www.agricman.uoi.gr

Πόλη: 
Αγρίνιο

Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, προσφέρει εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επίκεντρο την επιχείρηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και γενικότερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο με αναφορές στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ στα θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. Προσφέρει γνώσεις οικονομικού, επιχειρηματικού και γεωτεχνικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και είναι απαραίτητες για την κατανόηση ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξη. Δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, κατατάσσεται στα Διοικητικά Τμήματα και διαφοροποιείται από τα τελευταία, με την επικέντρωσή του στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του αγροτικού χώρου.
Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Οικονομικά (Μικροοικονομία-Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Συνεταιριστική Οικονομία, κλπ.
 • Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου, Περιφερειακές Ανισότητες, Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα της Υπαίθρου
 • Management, Marketing, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ολική Ποιότητα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Συγκρούσεων, κλπ.
 • Λογιστική, Λογιστική Κόστους και Ανάλυση Τιμών, Κοστολόγηση, Αγροτική Εκτιμητική, Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων, κλπ.
 • Ζωοτεχνία, Γενική και Ειδική Γεωργία, Δενδροκομία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων, κλπ
 • Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως: Μαθηματικά, Στατιστική. Επιχειρησιακή Έρευνα, Χημεία,

Το επιστημονικό υπόβαθρο των φοιτητών μας έχει εφαρμοσμένο προσανατολισμό που προκύπτει, ύστερα από σπουδές πενταετούς διάρκειας ενιαίας και αδιάσπαστης δομής, που ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου ) εξαμήνου σπουδών τους.
Αναγνώριση του σημαντικού έργου που γίνεται στο Τμήμα αποτελεί και η δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την διακίνηση-πώληση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση-διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα και επιχειρήσεων τροφίμων, την οικονομία και διαχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση των αγροτικών πόρων με στόχο την ομοιόμορφη περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
10
Επαγγελματικές προοπτικές: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα σ' αυτές του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες )
 • Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε επιστημονικά κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης.